25 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Dialogul social tripartit: multe de făcut şi de îmbunătăţit

Loading
Fără categorie Dialogul social tripartit: multe de făcut şi de îmbunătăţit
Dialogul social tripartit: multe de făcut şi de îmbunătăţit

comisia-tripartita

 

Dialogul social tripartit pare a fi cheia pentru solu­ţionarea problemelor cruci­ale cu care se confruntă în prezent oamenii din ţara noastră. Toţi partenerii de dialog sunt convinşi de acest lucru. Cu toate aces­tea, ei au constatat, marţi, în cadrul unui seminar, că dialogul social este neglijat frecvent de partea guver­namentală, nu este realizat nici pe departe în cores­pundere cu legea şi chiar nu este încă posibil la unele niveluri.

 

„Ţara noastră este încă departe de practicile unor state europene, cum este Austria, de soluţionare a problemelor prin interme­diul dialogului social. Su­gestiv în context este faptul că, în acest an, o singură dată au fost organizate dez­bateri în cadrul Comisiei naţionale pentru consul­tări şi negocieri colective”, a apreciat Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova.

Dialogul social este baza soluţionării tuturor proble­melor legislative, sociale, economice sau a celor lega­te de retribuirea muncii. În Austria, de exemplu, struc­turile politice nu se implică în acest proces şi partenerii de dialog tratează, negocia­ză orice problemă care apa­re la nivel naţional, regional sau teritorial.

 

g_cnsm

Alarmant! În acest an, a avut loc doar o singură şedinţă a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri collective

 

Petru Chiriac a afirmat că experienţa Austriei este im­portantă pentru ţara noas­tră. Această ţară dispune de practici avansate în ceea ce priveşte desfăşurarea unui dialog social eficient, ne­gocierile colective şi, mai ales, soluţionarea litigiilor de muncă. Sindicatele din Moldova colaborează de 10 ani cu cele austriece, în spe­cial, în pregătirea cadrelor sindicale şi a formatorilor pentru diferite domenii.

Cadrul legislativ şi instituţional al ţării noastre în ceea ce priveşte dialogul social este unul bun, dar lasă de dorit transpunerea acestuia în practică, a relevat la același semi­nar, desfăşurat la Institutul Muncii din Chişinău, Leonid Cerescu, pre­şedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova.

„Cât priveşte eficientizarea dialo­gului social, acest lucru lasă de do­rit. Deseori, partenerii sociali abor­dează probleme de esenţă, actuale, dar partea guvernamentală ascultă, după care face mult prea puţin. Din acest punct de vedere, avem multe de îmbunătăţit şi de realizat”, a opi­nat Leonid Cerescu.

La rândul său, Mircea Buga, mi­nistrul în exerciţiu al Muncii, a re­marcat că ţara noastră dispune în prezent, la nivel naţional, de o plat­formă de dialog social tripartit, prin intermediul căreia sunt discutate cele mai importante şi cruciale pro­bleme. În opinia sa, scopul acestui dialog este garantarea drepturilor legale ale categoriilor de persoane care sunt reprezentate de sindicate şi patronate.

Conceptul de dialog social este unul relativ nou în lume şi ţara noastră l-a preluat şi implementat destul de bine, a apreciat Mircea Buga. Cu toate acestea, dacă la nivel naţional acest parteneriat este des­făşurat în format tripartit, atunci la cel teritorial şi de ramură nu întot­deauna există reprezentare a tutu­ror partenerilor sociali.

Ministrul în exerciţiu al Muncii a dat asigurări că, pas cu pas, dialo­gul social se extinde. Astfel, la nivel teritorial au fost deja create organi­zaţii patronale în 12 raioane ale ţării noastre.

Prezent la seminar, Valeriu La­zăr, preşedintele Camerei de Co­merţ şi Industrie, a subliniat că di­alogul social este o piatră de temelie pentru o societate care îşi doreşte mai puţine revolte sociale, care tin­de să se dezvolte şi alocă mijloacele necesare pentru soluţionarea pro­blemelor oamenilor.

„Cred că 80 la sută din probleme­le care apar pot fi soluţionate prin participare. Eu prefer să se discute din timp problemele, generate, de regulă, de anumite decizii, decât să consumăm foarte mulţi bani, emoţii şi timp pentru restabilirea căilor de dialog”, a remarcat Valeriu Lazăr.

Ţara noastră implementează timp de peste un an Acordul de Asociere la Uniunea Europeană. În acest context, instituţiile şi socie­tatea în ansamblu trec prin schim­bări, iar mulţi moldoveni şi-ar dori ca acestea să fie mai rapide.

În acest proces, ţara noastră este în căutarea unor modele de succes, iar ele ar putea fi preluate inclusiv din experienţa Austriei. Această ţară este un model de excelenţă, deoarece este foarte dezvoltată, a reuşit să construiască o economie competitivă, iar printre elementele acestei reuşite se numără şi un sis­tem eficient de dialog social.

Gero Stuller, ataşat pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului la Ambasada Aus­triei din Chişinău, a specificat că, în ţara sa, sindicatele desfăşoară o conlucrare eficientă cu una dintre structurile statului împuternicită cu această prerogativă – Camera de Economie.

Astfel, în Austria, la elaborarea celor mai importante politici şi legi întotdeauna sunt antrenaţi repre­zentanţii sindicatelor, Camerei de Economie şi ai patronatelor. Abia după ce se încheie negocierile din­tre cele trei instituţii, proiectele ela­borate sunt sprijinite politic.

„Acesta este factorul principal al succesului. Eficienţa dialogului so­cial se măsoară în impactul pe care acesta îl are asupra economiei şi a întregii societăţi, iar parteneriatul social din Austria demonstrează că o astfel de colaborare de succes este posibilă şi acelaşi lucru ni-l dorim şi pentru Republica Moldova”, a accentuat Gero Stuller. Seminarul sus-menţionat, cu tema „Dialogul social din Austria şi din Republica Moldova”, a fost organizat de Biroul Ataşatului pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatoru­lui din cadrul Ambasadei Austriei la Chişinău în colaborare cu CNSM.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com