28 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Dialog eficient privind problemele tinerilor sindicalişti

Loading
Fără categorie Dialog eficient privind problemele tinerilor sindicalişti
Dialog eficient privind problemele tinerilor sindicalişti

seminar-consiliul-tineret

 

Cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului, Consiliul de Tineret din cadrul Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a desfăşurat, în localitatea Vadul lui Vodă, un seminar cu genericul: „Problemele tinerilor salariaţi. Soluţii prin prisma legislaţiei naţio­nale”. La eveniment au participat 30 de tineri sindicalişti din toată ţara.

 

În calitate de formatori au fost Stela Stratila-Sîrbu, preşedinta Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, Sergiu Iurcu, șef-adjunct al Departamentului protecția social-economică, Ștefania Madan, trai­ner-psiholog, Ilona Josanu, magis­tru în dreptul muncii.

La deschiderea oficială a activității, cu urări de bine și împliniri s-a adresat către participanți Stela Stratila-Sîrbu, preşedinta Consi­liului de Tineret din cadrul CNSM. „Scopul primordial al seminarului este oferirea soluţiilor pentru pro­blemele cu care se confruntă tinerii salariaţi, actualizarea cunoștințelor și obținerea de noi competențe profesionale sindicale prin dezvol­tarea abilităților și a capacităților personale. Ulterior, tinerii vor pro­mova și aplica cunoștințele acumu­late în activitățile sindicale cotidi­ene și le vor multiplica în acțiunile educaționale organizate în cadrul centrelor sindicale din care provin”, a accentuat Stela Stratila-Sîrbu.

 

g_cnsm

Obținerea de noi competențe, un scop determinant al sindicatelor

 

Totodată, participanților li s-a vorbit și despre importanța de a se face auziți. Ilie Ciochircă, consul­tant principal al Direcției progra­me de tineret a Ministerului Tine­retului și Sportului din Republica Moldova, a accentuat că „angajaţii ministerului colaborează strâns cu structurile sindicale, ei cunosc bine care sunt problemele tinerilor din țară. Totuși, sindicatele ar trebui să insiste asupra înaintării unor pro­iecte, solicitări, propuneri în sco­pul negocierii cu partenerii sociali a condițiilor privind asigurarea pro­tecţiei social-economice a tinerilor, precum și implementarea proiec­telor privind instruirea tinerilor. În același timp, dorim ca tinerii să fie mai activi în promovarea acti­vităţii sindicale, astfel ca vocea lor să fie auzită de semenii lor”, a con-chis Ciochircă.

La rândul său, Sergiu Iurcu, șef-adjunct al Departamentului protecția social-economică din ca­drul CNSM, a menționat că deși tinerii au o pondere considerabilă pe piaţa muncii, aceştia se confrun­tă cu o serie de probleme. „Statis­tica demografică denotă că tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani constituie 27,0% din numărul to­tal al populaţiei. Categoria de 15-24 ani reprezintă circa 21,9%, iar segmentul de 25-34 ani – 51,5% din totalul populaţiei active din Republica Moldova. Conform da­telor obţinute în cadrul cercetări­lor diferitelor instituţii, ponderea tinerilor absolvenţi (învăţământul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior) angajaţi în câmpul muncii, în primul an după absolvire, este de circa 40%. Pe de altă parte, conform angajatorilor, tinerii nu sunt suficient de pregă­tiţi pentru cerinţele pieței muncii, chiar dacă sunt absolvenţi ai celor trei tipuri de învăţământ (secundar profesional, mediu de specialitate şi superior). Angajatorii sunt nevo­iţi să investească la început în tâ­nărul angajat pentru a-i creşte pro­ductivitatea muncii, un risc pe care angajatorii de obicei nu doresc să şi-l asume”, a relevat Sergiu Iurcu.

Referindu-se la lucrările semi­narului, Ilona Josanu, magistru în dreptul muncii, a specificat: „Ne-am propus să elucidăm soluţi­ile pentru problemele tinerilor sa­lariaţi, garanţiile legislaţiei muncii care îi vizează, precum și preocu­pările lor de zi cu zi”.

 

seminar-consiliul-tineret-2

 

Ştefania Madan, trainer-psiho­log, s-a referit la subiecte privind conceptul de autocunoaştere, mo­delul psihologic orientat pe dez­voltarea personalităţii şi sporirea încrederii în sine, dezvoltarea per­sonală, metode şi tehnici de găsire a soluţiilor etc.

 

Opiniile participanţilor

 

Participanţii la eveniment au obținut multe cunoştinţe necesare unui sindicalist veritabil. Aceștia au afirmat că tot ce au învăţat pe parcursul a două zile de studii le va fi de un real folos în activitatea lor de zi cu zi. Cu toţii au avut ace­laşi scop: să-şi dezvolte capacităţile profesionale şi să-şi aprofundeze cunoştinţele în diferite domenii, fi­ind ghidaţi de formatori din cadrul CNSM.

Nicon Beregoi, membru al structurii de tineret din cadrul Fe­deraţiei Lucrătorilor din Industria Uşoară, a menţionat că lucrările seminarului au fost benefice şi uti­le. „Am avut posibilitatea de a mă familiariza cu noi competenţe sin­dicale. Procesul de învăţare a fost unul plăcut şi eficient, datorită îm­binării reuşite a noţiunilor teoreti­ce cu activităţi practice”.

Svetlana Gangan-Barbu, mem­bră a organizației de tineret din ca­drul Federației Naționale a Sindica­telor din Agricultură și Alimentație (FNSAA) „Agroindsind”, a accen­tuat: „acest gen de activitate mi-a oferit oportunitatea de a fi mai informată, dezvoltând spiritul de echipă. Mulţumim organizatorilor, conducerii CNSM, care au contri­buit substanţial la informarea efi­cientă a noastră. Cu certitudine, plecăm acasă cu cunoștințe utile pentru a îmbunătăţi reflectarea ac­tivităţii sindicale”.

 

g_cnsm

Tinerii se confruntă cu o serie de probleme pe piaţa muncii

 

Ana Gîtlan, membră a structurii de tineret din cadrul Federaţiei Sin­dicatelor din Comunicaţii (FSCM), a adăugat că, pe lângă faptul că au obținut o gamă largă de informații, au avut și posibilitatea de a îmbina armonios utilul cu plăcutul, dar şi trasând unele obiective noi pentru realizarea activității sindicale în viitor.

Tatiana Tcaci, preşedinta Or­ganizaţiei de Tineret din cadrul „Sindindcomservice”, a relevat că seminarul a fost foarte benefic pen­tru sporirea cunoştinţelor în dome­niul activităţii sindicale. „Sper să mai particip la un astfel de dialog, care a abordat o tematică necesa­ră şi actuală pentru fiecare dintre noi”.

Şirul de activităţi al Consiliului de Tineret din cadrul CNSM s-a finalizat în săptămâna Naţională a Tineretului cu un seminar, organi­zat în raionul Ocniţa.

Totodată, cu prilejul Zilei Naţi­onale a Tineretului, a fost vernisa­tă şi o expoziţie foto cu genericul „Aici, Tinerii Sindicalişti”. Rea-mintim că Ziua Naţională a Tinere­tului este marcată anual în a doua duminică a lunii noiembrie.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com