18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Dialog constructiv pe marginea Codului Educaţiei

Loading
Fără categorie Dialog constructiv pe marginea Codului Educaţiei
Dialog constructiv pe marginea Codului Educaţiei

ses-atelier

 

Federaţia Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) a organizat recent un atelier de lucru cu gene­ricul „Codul Educației și problemele parteneriatului social”, în cadrul căruia au fost discutate o serie de subiecte privind situația din domeniu. La lucrările atelierului au participat condu­cerea Federaţiei Sindicale a Educației și Științei, reprezentanți ai Ministerului Educației din Republica Moldova, şefii direcţiilor de învăţământ, preşedinţii consiliilor raionale, municipale şi teritoriale din cadrul Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei.

 

Dumitru Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din cadrul CNSM, s-a refe­rit, în debutul lucrărilor, la obiec­tivele şi modalităţile de lucru ale atelierului. „Codul Educaţiei are o importanţă majoră în dezvoltarea sistemului educaţional din Mol­dova. O problemă stringentă, în ţara noastră, este calitatea învăţă­mântului. Noi trebuie să facem un învăţământ de calitate. Trebuie să recunoaştem că există multe uni­versităţi în ţara noastră. Practic, 40–50% dintre absolvenţi merg la facultate, chiar dacă nu întrunesc cunoştinţele necesare. Cererea de cadre cu studii superioare din par­tea întreprinderilor este mică, iar oferta instituţiilor de învăţământ superior este mare. De aici rezultă şi calitatea proastă a învăţământu­lui”, a conchis preşedintele FSEȘ.

 

g_cnsm

Calitatea învăţământului, o problemă stringentă pe care trebuie  să o rezolvăm

 

La rândul său, Ion Preguza, şef al Departamentului juridic din ca­drul CNSM, s-a referit la particu­larităţile reglementărilor legale în domeniul raporturilor de muncă, normele de reglementare a rapor­turilor de muncă, executarea Con­tractului individual de muncă în caz de reorganizare a unităţii sau de schimbare a proprietarului, ga­ranţii şi compensaţii în legătură cu încetarea Contractului individual de muncă, particularităţile acordă­rii concediului anual pe părţi etc.

„Legislația muncii stabilește mai multe particularități de regle­mentare a raporturilor de muncă. Aceste particularităţi reprezintă un ansamblu de norme de aplicare a reglementărilor generale faţă de anumite categorii de salariaţi sau care stabilesc pentru aceste cate­gorii de salariaţi reguli suplimenta­re”, a subliniat Ion Preguza.

Dânsul a adăugat că particula­rităţile de reglementare a muncii se stabilesc nu numai de Codul muncii, dar şi de alte acte norma­tive, cum ar fi: Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţio­narului public, Legea cu privire la administraţia publică locală, Legea cu privire la statutul alesului local ș. a.

 

Trei provocări în domeniul educației

 

Prezentă la eveniment, Corina Fusu, ministrul Educaţiei, a menţi­onat că, „situaţia în învăţământ nu este nicidecum una roz, de aceea ne şi propunem să găsim opţiuni şi soluţii. Printre problemele se­rioase cu care se confruntă socie­tatea domnia sa a subliniat: lipsa relevanţei – nu se învaţă ceea ce cere piaţa muncii; lipsa accesului la educaţie; calitatea slabă a învă­ţământului. Acestea sunt cele trei provocări la care ministerul, în co­laborare cu sindicatele, încearcă să găsească soluţii”, a spus ministrul Educației.

Spre final, Corina Fusu a îndem­nat membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei să păstreze în continuare un dialog social fructuos ca împreună, cu eforturi comune, să rezolvăm problemele stringente cu care se confruntă societatea, iar acestea nu sunt puține.

Rodica Josanu, şefa Secţiei asistenţă juridică de la Ministerul Edu­caţiei, s-a referit la acţiunile minis­terului de resort în vederea aplicării actelor normative elaborate, pri­vind raporturile de muncă ale per­sonalului din învăţământul general în concepţia Codul Educaţiei. Dân­sa a explicat esența regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşu­rarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director ad­junct în instituţiile de învăţământ general, a instrucţiunii cu privire la evaluarea candidaţilor la funcţia de director al instituţiei de învăţământ general, a modificărilor în Regula­mentul de concurs etc.

Totodată, Ana Moldovanu, șefa Departamentului protecție social-economică din cadrul CNSM, a re­latat despre acțiunile sindicatelor în vederea protecției social-econo­mice a salariaților.

Federația Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei este membru al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi numără peste 103 mii de membri, angajaţi din siste­mul de învăţământ, şi alţi 34 mii de membri – studenți.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com