Dezbateri publice pe marginea fenomenului legat de munca informală din țara noastră

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 14.11.2017

   

gazsud.ro

gazsud.ro

 

Guvernul a iniţiat, de curând, dez­bateri publice pe marginea fenome­nului legat de angajarea informală, în principal, prin prisma achitării salariilor „în plic”. Or, scopul urmă­rit de factorii guvernamentali este sporirea veniturilor la buget prin îmbunătăţirea politicilor şi a admi­nistrării fiscale.

 

La rândul lor, sindicaliştii abordează problema sub aspectul informării salaria­ţilor despre dezavantajele rezultate din ac­ceptarea salarizării şi a angajării informale, dar şi al fortificării mecanismelor de pro­tecţie a drepturilor legale ale lucrătorilor.

Conform statisticilor oficiale, ponderea persoanelor care în anul trecut au avut un loc de muncă informal este, în medie, de peste 36 la sută, în mediul rural fenomenul fiind de patru ori mai frecvent. Totodată, cele mai afectate sectoare ale economiei de ocuparea informală sunt agricultura, cu peste 76 la sută din totalul populaţiei an­gajate, construcţiile şi comerţul, cu aproxi­mativ opt şi, respectiv, şapte la sută.

 

Măsurile, ineficiente

 

În acelaşi timp, rapoartele naţionale şi internaţionale de specialitate relevă o amploare mult mai mare a fenomenului. Astfel, potrivit Băncii Mondiale, media economiei informale din Republica Mol­dova a constituit în unele perioade peste 44 la sută din Produsul Intern Brut, ceea ce a plasat ţara noastră pe primele locuri în topul statelor cu economie informală din Europa de Est şi Asia Centrală.

În pofida faptului că fenomenul este adânc înrădăcinat în economia ţării, ac­ţiuni strategice menite să combată acest fenomen au fost 

întreprinse abia începând cu anul 2011. Atunci, la insistenţa sindi­catelor, a fost aprobat Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor “în plic” şi “muncii la negru”.

O serie de măsuri orientate spre dimi­nuarea acestui fenomen se regăsesc şi în alte acte adoptate de Guvern şi Parlament. Totuşi, deși fenomenul muncii şi al sala­riilor informale se regăsește în multiple documente strategice naționale şi este re­cunoscut de autorități drept o problemă majoră, rezultatele măsurilor luate sunt modeste.

Conform experţilor, acest fapt este re­zultatul promovării unor politici ce nu au fost adaptate la anvergura fenomenului și la formele acestuia, al nivelului redus de interacţiune între autoritățile de resort și al unei percepții eronate a acestora. Nu în ultimul rând, situaţia descrisă este o con­secinţă a ineficienței măsurilor întreprinse, care au avut un caracter mai mult decla­rativ.

 

Experienţa externă

 

Experienţa altor state în ceea ce pri­veşte combaterea fenomenului legat de munca nedeclarată ţine de intensificarea controalelor şi desfăşurarea unor campa­nii de informare. Totodată, lista de măsuri administrative adoptate de majoritatea acestor ţări include colaborarea instituţi­onală la nivel de ţară, dar şi la nivelul Uni­unii Europene.

Astfel, potrivit experţilor, cele mai efici­ente măsuri de combatere a fenomenului muncii nedeclarate întreprinse de statele cu performanţe mai bune decât ţara noas­tră în această materie sunt:

Intensificarea controalelor;

Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale;

Majorarea salariului minim garantat pentru a contrabalansa efectul negativ al reducerii încasărilor bugetare;

Redefinirea criteriilor de independenţă şi posibilitatea reîncadrării unor tranzacţii care au alt scop economic;

Acordarea de facilităţi la impozitarea salarială, precum și de subvenții în situația angajării anumitor categorii de salariaţi.

Acţiuni prioritare

În prezent, rolul principal în lupta cu fenomenul muncii nedeclarate revine Ser­viciului Fiscal de Stat. Începând cu 2015, în scopul contracarării acestui fenomen şi în corespundere cu prioritățile stabilite la nivel de țară, au fost formate echipe mul­tidisciplinare, din care face parte şi acest serviciu.

Felul în care au evoluat lucrurile de­monstrează că instrumentul în cauză nu a fost unul destul de eficient. Astfel, experţii recomandă includerea luptei cu fenome­nul muncii şi al salariilor informale în lista de acţiuni prioritare ale Serviciului Fiscal de Stat.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.