Deficitul de cadre calificate, acoperit cu specialişti din străinătate

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 21.05.2018

   

adevarulfinanciar.ro

adevarulfinanciar.ro

 

Extrem de întârziată, activitatea de constituire şi asigurare a func­ţionalităţii comitetelor sectoriale pentru formare profesională dă unele semne de înviorare în ulti­ma vreme. Pe lângă faptul că a fost atribuită sindicatelor şi patronate­lor, ea este tot mai mult impulsio­nată de reprezentanţii Guvernului. De vreme ce agenţii economici se confruntă deja cu insuficienţă de cadre calificate, Guvernul recurge la angajarea de specialişti din stră­inătate.

Activizarea comitetelor sectori­ale este una dintre cele mai impor­tante priorităţi pentru sindicate, la fel ca şi pentru Guvern, a menţio­nat Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, la o întrunire recentă. Un astfel de angajament este prevăzut în Acordul de Asoci­ere a ţării noastre la Uniunea Eu­ropeană.

„Vectorul european ne impune să facem revizuiri în toate domenii­le de activitate economică. Priorita­ră rămâne a fi pregătirea cadrelor, ajustarea programelor de formare profesională în corespundere cu standardele europene”, a subliniat vorbitorul.

 

Angajarea de profesioniști din afară nu întotdeauna este justificată și e în dezavantajul celor autohtoni

 

În prezent, în ţara noastră exis­tă şase comitete sectoriale – în domeniile construcţii, agricultură, comunicaţii, transporturi, industria uşoară, precum şi cel al comerţului, hotelurilor şi restaurantelor. Aces­tea au început să dezvolte parte­neriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale, în scopul corelării ca­lificărilor cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Partenerilor sociali le revine, în prezent, 

sarcina de a contribui la pregătirea, la prima etapă, de cadre muncitoreşti în baza unor standarde ocupaţionale şi curri­culumuri educaţionale moderni­zate. În acelaşi timp, Clasificatorul ocupaţiilor solicită revizuirea mai multor profesii pe care le deţin lucrătorii din ţara noastră şi care nu mai corespund cererii de pe piaţa muncii, dar nici bazei juridi­ce existente.

În ultimii ani, cerinţele faţă de nivelul de calificare a cadrelor sunt mult mai înalte şi diferă şi în planul cunoştinţelor şi al abilită­ţilor formate în cadrul sistemului de învăţământ. Astfel, absolven­ţii studiilor profesionale deseori nu sunt angajaţi de conducătorii de întreprinderi, pe motiv că ni­velul de pregătire nu este cel aş­teptat.

Soluţionarea problemei în cau­ză ţine de crearea de noi comite­te sectoriale şi dezvoltarea celor existente. Acest lucru s-a dovedit a fi destul de greu de realizat, dar numeroasele discuţii şi instruiri organizate în acest scop, precum şi experienţa acumulată deja, în special, în domeniile construcţii şi agricultură ar putea fi de bun augur.

„Sper că vor fi create condiţiile necesare pentru ca cei care do­resc să capete o specialitate nouă şi să poată ocupa funcţia dorită să răspundă la cerinţele pieţei muncii conform noilor standarde ocupaţionale”, a mai accentuat Petru Chiriac.

La rândul său, Anna Gherga­nova, şefă de direcţie la Ministe­rul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a remarcat că şi pentru Guvern crearea şi dezvoltarea comitetelor sectoriale este o pri­oritate. În opinia sa, un obstacol major în crearea şi funcţionarea comitetelor sectoriale l-a consti­tuit faptul că acestea nu aveau statut de persoană juridică.

Din această cauză, în anii tre­cuţi erau desfăşurate concursuri pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a standardelor ocu­paţionale, iar comitetele sectoria­le nu puteau să participe şi să ob­ţină finanţare pentru a-şi realiza pe deplin funcţiile.

O altă problemă a fost şi de­terminarea sectoarelor economiei în care este necesar să fie create comitete sectoriale pentru forma­re profesională. Actele normative în vigoare nu stabilesc noţiunea de sector al economiei şi, de ace­ea, recent, s-a convenit asupra a 12-13 domenii de acest fel pentru etapa iniţială.

Anna Gherganova a precizat că, până acum, două din cele şase comitete existente au obţinut deja statut de persoană juridică. Odată cu înregistrarea, comitete­le sectoriale obţin în mod auto­mat şi statut de asociaţii de utili­tate publică.

Una din sursele de finanţare şi de constituire a patrimoniului comitetelor sectoriale sunt alo­caţiile din bugetul de stat. Pen-tru 2018, în acest scop au fost prevăzute aproximativ 1,3 mln. de lei.

În condiţiile în care există dez­echilibre mari pe piaţa muncii şi mai multe sectoare ale economiei se confruntă cu deficit de forţă de muncă, reprezentanţii Guver­nului apelează la angajarea spe­cialiştilor din afară, ceea ce este în dezavantajul lucrătorilor din ţara noastră, a concluzionat Anna Gherganova.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.