16 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Datoriile statului, puse pe umerii unor mineri şi ai familiilor acestora

Loading
Fără categorie Datoriile statului, puse pe umerii unor mineri şi ai familiilor acestora
Datoriile statului, puse pe umerii unor mineri şi ai familiilor acestora
mineri

Foto: ria.ru

 

Sunt nevoiţi să suporte condiţii grele de muncă, restanţe salariale pentru mai multe luni, dar şi riscul de a nu le fi luată în calcul o parte din stagiul de cotizare la pensie. Vorbim doar despre o par­te din problemele care au generat un conflict de muncă la Între­prinderea de Stat „Mina de piatră din Mileştii Mici”.

 

Participanţii la o masă rotundă organizată recent de Federaţia „Sindicons” au remarcat că aceasta este una dintre cele trei mine din ţara noastră care se mai află în gestiunea au­torităţilor publice. După ce au făcut privati­zări la limita legii şi a bunului-simţ, repre­zentanţii statului încearcă să recupereze pe seama minerilor de la cele trei unităţi econo­mice datorii a câte cel puţin trei-patru mln. de lei, dar şi penalităţi, aplicate de instituţii precum cele de  asigurare socială şi medicală sau fiscul.

Victor Talmaci, preşedintele „Sindicons”, a menţionat că, în prezent, conflicte de mun­că sunt mai multe în ţara noastră, la fel şi în ramura construcţiilor. Soluţionarea sau me­dierea lor este dificilă, mai ales cea din urmă, pentru că nu există experienţă în materie şi nici legislaţia nu oferă prea multe în această privinţă.

„În cadrul Comisiei de conciliere de la ÎS „Mina de piatră din Mileştii Mici” avem deja o experienţă bună, datorită faptului că pe aceeaşi cale am mers permanent în solu­ţionarea conflictelor”, a apreciat Victor Tal­maci.

Prin privatizare, această mină a fost seg­mentată. Activitatea de prelucrare a deşe­urilor provenite din extracţia pietrei, care genera 70 la sută din venitul întreprinderii, a fost preluată de o structură privată, iar da­toriile constituite până atunci au fost trecute pe seama unităţii rămase în gestiunea auto­rităţilor publice.

„Munca minerilor nu este preţuită. Noi am depus eforturi mari pentru a convinge statul să nu majoreze de la 23 la 33 la sută contribuţiile minelor în fondul de asigurări sociale de stat. Pentru moment, am fost au­ziţi de conducerea statului, dar nu ştim ce se va întâmpla în viitor”, a specificat Victor Talmaci.

Cu referire la incapacitatea Minei de piatră din Mileştii Mici de a-şi moderniza mijloace­le de producţie, preşedintele „Sindicons” şi-a exprimat îngrijorarea faţă de condiţiile de muncă ale minerilor. El a remarcat că orice angajat este obligat să înştiinţeze persoana responsabilă în caz că maşina la care lucrea­ză este defectă, dar are şi dreptul legal de a se eschiva să muncească la acest mecanism până la înlăturarea defecţiunii care îi pune în pericol viaţa sau sănătatea.

 

Încălcările, înlăturate

 

La rândul său, Ion Popov, directorul Mi­nei de piatră din Mileştii Mici, i-a informat pe cei prezenţi că încălcările legate de condi­ţiile de muncă, depistate în cadrul unui con­trol, au fost înlăturate. Astfel, au fost făcute reparaţii în baie şi în unul din depozite, iar muncitorii sunt asiguraţi cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi alimentaţie specială. „Singu­rul lucru cu care avem probleme mari este achitarea salariilor. Am expediat o scrisoare la Fisc şi am înştiinţat conducerea acestuia că, pentru a stinge datoriile legate de remu­nerarea muncii, veniturile sunt transferate prioritar pentru plata lefurilor. Astfel, am mai micşorat din datoriile la salarii, care constituie în prezent 600 de mii de lei”, a precizat Ion Popov.

O altă problemă este şi atragerea cumpă­rătorilor, pentru că, dacă nu vinde produc­ţie, întreprinderea nu obţine venit. Totuşi, pe lângă plata salariilor, care este prioritară, o parte din venituri a fost utilizată şi pentru stingerea datoriilor faţă de fondul de asigu­rare socială de stat şi cel de asigurare medi­cală obligatorie. Cheltuieli considerabile au fost suportate şi pentru procurarea hainelor de protecţie şi reparaţia tehnicii învechite şi uzate.

 

Condiţii de muncă

 

talmaci

 

De cealaltă parte, Dumitru Popov, preşe­dintele comitetului sindical de la aceeaşi în­treprindere, a accentuat că doi salariaţi de la unitatea respectivă nu şi-au primit încă leafa din iulie 2015, iar ceilalţi – din august. Cel mai grav este însă că în mină au mai rămas să muncească doar 10 lucrători, unii dintre ei și-au dat demisia chiar de curând, din cauza că nu-şi primesc salariile la timp şi de teamă că nu le va fi luat în calcul stagiul de cotizare la pensie.

În acelaşi timp, Elena Carchilan, şefa In­spectoratului Muncii al Sindicatelor, a re­marcat că, în cadrul unor vizite repetate la întreprindere, a constatat că maşinile de tăiat piatră au fost transferate într-un sector cu o ventilare mai bună. De asemenea, lucrătorii au primit echipament individual de protecţie şi au fost iniţiate lucrări de consolidare a ta­vanului din locul unde muncesc minerii.

Inspectorii de muncă au constatat şi fap­tul că angajatorul asigură lucrătorii cu apă potabilă la locul de muncă, aceștia au po­sibilitatea de a servi un prânz cald, le stă la dispoziție transport pentru a veni şi a pleca de la serviciu. Mai rămâne, însă, ca persoa­nele care lucrează în condiţii grele să bene­ficieze de asigurare adăugătoare, conform normelor în vigoare.

 

Povara datoriilor

 

Reprezentanţii altor mine prezenţi la eve­niment au fost de părere că întreprinderea de la Mileştii Mici nu va fi în stare niciodată să-şi achite datoriile, cu excepţia celor faţă de salariaţi. Potrivit lor, în prezent, cheltu­ielile pentru remunerarea muncii se ridică la 50-60 la sută din preţul de cost al producţi­ei comercializate de aceste mine, iar nivelul productivităţii este extrem de mic.

La problema descrisă mai sus se adaugă gradul avansat de uzură a utilajului de la aceste unităţi, care este de 90 la sută şi mai poate fi menţinut puţin timp, iar curând va trebui să-şi stopeze activitatea. Nu prea exis­tă nici piaţă de desfacere, în condiţiile unei concurenţe acerbe. Nici o întreprindere nu poate să existe în astfel de condiţii, au apre­ciat aceiaşi participanţi.

 

g_social

Scepticism legat de posibilitatea ca datoriile întreprinderii să fie îngheţate

 

Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a constatat că, de vreme ce Mina de piatră din Mileştii Mici se află în gestiunea autorităţilor publice, ar trebui să-i fie acordat ajutor din partea sta­tului. „Dacă reprezentanţii întreprinderii vor continua să achite, în acelaşi ritm, con­tribuţiile de asigurări sociale, ei vor reuşi să plătească doar penalităţile. De aceea, cred că este necesar să fie organizată cât mai urgent o întrunire a reprezentanţilor întreprinderii, ai sindicatelor şi ai diverselor instituţii de re­sort ale statului, pentru a fi stopată creşterea penalităţilor”, a propus Liuba Rotaru.

„Salvarea este numai în mâinile noastre”, a declarat în context Ion Stratulat, viceminis­tru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. El s-a arătat sceptic în privinţa posibilităţii ca datoriile întreprinderii să fie îngheţate, în condiţiile scăderii acumulărilor la bugetul de stat. Viceministrul a afirmat că au fost făcute încercări în ceea ce priveşte îngheţarea da­toriilor, dar acestea încă nu s-au bucurat de susţinere din partea factorilor de decizie.

Ion Stratulat a menţionat că problema a fost discutată şi în cadrul Comisiei tripartite din ramura construcţiilor şi s-a decis să fie aprobat un plan de afaceri, elaborat de admi­nistraţia întreprinderii. Acest plan prevede, printre alte măsuri, schimbarea locului de excavare a pietrei şi micşorarea cheltuielilor, inclusiv pentru electricitate.

În opinia lui Ion Stratulat, în viitor, o atenţie deosebită trebuie să fie acordată as­pectelor legate de securitate şi sănătate în muncă, pentru a fi evitat riscul unor cheltu­ieli substanţiale, care nu pot fi prevăzute. Nu în ultimul rând, este necesar să fie achitate şi datoriile, mai întâi, faţă de lucrători, iar apoi şi faţă de fondul de asigurări sociale de stat şi cel de asigurare medicală obligatorie, a adă­ugat Ion Stratulat.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com