„Dacă statul nu va investi în reeducare, va fi nevoit să cheltuiască mai mult pentru puşcării”

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 21.12.2017

   

worldnewsarabia.com

worldnewsarabia.com

 

În Republica Moldova nu exis­tă un cadru normativ relevant pentru copiii care au săvârşit infracţiuni. Astfel, minorii re­spectivi nu sunt monitorizaţi îndeajuns de către autorităţi şi instituţii, nu există proce­duri de lucru cu ei, nu există servicii specializate, progra­me speciale, adaptate necesi­tăţilor şi specificului acestor copii, arată un raport al Mi­nisterului Justiţiei. 

 

Potrivit Ministerului de Interne, numărul infracțiunilor săvârșite de copii s-a redus în ultimii ani, de la 1143 în 2009, la 941 în 2016. În acelaşi timp, numărul copiilor care comit fapte ilegale a cres­cut, de la 1143 în 2009, la 1490 în 2016. Acest fapt denotă că în ulti­mii ani este în creștere delincvența juvenilă de grup. Statistica suge­rează că numărul copiilor care săvârșesc fapte penale, dar se află sub vârsta minimă a răspunderii penale, este în creștere, reprezen­tând în medie 6% din cazurile în­registrate. Astfel, de exemplu, din cei 1490 de copii care au săvârșit infracțiuni în anul 2016, 112 sunt în mod cert sub vârsta răspunde­rii penale, având sub 14 ani, con­stată responsabili de la Ministerul Justiţiei.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, este de părerea că 

au­torităţile publice centrale au mari rezerve în ceea ce priveşte pre­venirea infracţiunilor în rândurile minorilor.

 

E nevoie de efortul întregii societăți

 

„Statul trebuie să ofere cât mai multe oportunităţi elevilor, astfel ca după ore ei să fie antrenaţi în activităţi extraşcolare, fie că e vor­ba de secţii sportive sau activităţi artistice. În acelaşi timp, copiii din familii defavorizate trebuie mo­nitorizaţi permanent, iar în acest proces trebuie antrenaţi atât pă­rinţii, cât şi pedagogii, asistentul social, poliţiştii de sector, autorită­ţile publice locale. Programele de corecţie a copiilor certaţi cu legea trebuie să prevadă neapărat şi ac­tivităţi cu părinţii acestor minori, care, în cele mai dese cazuri, şi-au abandonat copiii, îi neglijează, nu se ocupă de educaţia lor. Părin­ţilor care şi-au abandonat copiii trebuie să li se aplice pedepse drastice. Dacă statul nu va investi în prevenirea faptelor antisociale, inclusiv în rândurile minorilor, va trebui să cheltuiască milioane de lei pentru întreţinerea deţinuţilor în puşcării. În acest sens, e de da­toria autorităţilor publice centrale să lupte cu sărăcia, să reanimeze economia şi să creeze noi locuri de muncă, bine plătite. Totoda­tă, e necesară crearea, la nivel de Guvern, a unui fond de susţinere directă a copiilor din familii defa­vorizate”, a opinat Petru Chiriac, fiind solicitat de ziarul „Vocea po­porului”.

În context, Ministerul Justiţiei a propus recent spre consultări publice un proiect de lege privind măsurile și serviciile destinate co­piilor cu un comportament devi­ant, adică minori care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală sau contravențională, dar nu sunt pasibili de răspundere, astfel că există riscul că ei vor mai încălca legea.

Documentul prevede că mi­norii certaţi cu legea urmează a fi supravegheaţi în cadrul unui serviciu de plasament de tip fa­milial, rezidențial sau rezidențial specializat. Copiii respectivi vor fi obligaţi să frecventeze cursurile şcolare, ei vor beneficia de  ser­vicii sociale specializate de zi. În caz de necesitate, ei vor urma tra­tamente medicale, consiliere sau psihoterapie. Totodată, copiilor în conflict cu legea le va fi interzis să meargă în anumite locuri sau să ţină legături cu anumite persoane. La determinarea celei mai potrivi­te măsuri de corecţie, autoritatea tutelară teritorială trebuie să ţină cont de condiţiile care au favori­zat săvârşirea faptei, de gradul de pericol social al acesteia, mediul în care a crescut şi a trăit copilul care are un comportament devi­ant și riscul săvârşirii din nou a unei fapte antisociale.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.