16 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Conlucrare sub orice critică a partenerilor sociali la toate nivelurile

Loading
Fără categorie Conlucrare sub orice critică a partenerilor sociali la toate nivelurile
Conlucrare sub orice critică a partenerilor sociali la toate nivelurile

dialog

 

Deşi rolul de a promova dialogul so­cial revine Guvernului, reprezentan­ţii acestuia nu se sinchisesc să con­state un nivel scăzut de activitate, dar şi de eficienţă a parteneriatului social din ţara noastră la toate nive­lurile. Şi dacă la cel naţional, acest dialog este periclitat în anul curent de schimbarea frecventă a cabinete­lor de miniştri, atunci la nivel local el nici nu este posibil, cel puţin, într-o treime de raioane, din lipsă de orga­nizaţii patronale. 

 

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a menţionat, la o recentă masă rotundă privind dialogul social şi negocieri­le colective purtate la nivel teritorial, că, în ultimii ani, această activitate a înregistrat o îmbunătăţire uşoară.

Cu toate acestea, în prezent, comisii teri­toriale pentru consultări şi negocieri colecti­ve există în numai aproximativ două treimi din raioanele ţării noastre. Totodată, nu toa­te acestea sunt la fel de funcţionale. Unele sunt simbolice, altele mai mult bilaterale şi doar o parte – normale, a constatat Nicolae Suruceanu.

La rândul lor, reprezentanţii CNSM au constituit consilii interramurale teritoriale ale sindicatelor în toate raioanele ţării.

Dialogul social este o componentă funda­mentală a modelului social european şi este necesar ca procesul de consultări colective să fie unul permanent. Or, este important să fie găsit un echilibru al intereselor, deoarece în­tre muncă şi capital apar tot timpul conflicte de interese.

În ţara noastră, dialogul social este unul tripartit la toate nivelurile, iar pentru a fi efi­cient, e nevoie ca cele trei părţi să fie puter­nice, consolidate şi cu dorinţă de a se aşeza la masa de negocieri.

Din păcate, la nivel naţional, schimbarea frecventă din ultimul timp a cabinetelor de miniştri a blocat nu doar viaţa politică, ci şi dezvoltarea economică, ceea ce stârneşte în­grijorare. În aceste condiţii, Comisia naţio­nală pentru consultări şi negocieri colective, care ar trebui să servească drept impuls în soluţionarea problemelor din diferite dome­nii, s-a întrunit în acest an o singură dată, a remarcat Nicolae Suruceanu.

Rolul Guvernului în sistemul de dialog social constă în promovarea actelor legisla­tive şi normative necesare pentru desfăşura­rea acestui dialog, precum şi în exercitarea controlului asupra modului de aplicare a documentelor respective, a precizat Sergiu Morari, şeful Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Totodată, Guvernului îi revine funcţia de mediere, de pe poziţia intereselor societăţii, a situaţiilor conflictuale care pot apărea în­tre sindicate şi patronate, cea de garantare a drepturilor ce aparţin partenerilor sociali, precum şi de supraveghere a modului în care sunt respectate regulile dialogului.

În opinia lui Sergiu Morari, deși dispu­ne de un cadru normativ amplu şi un cadru instituţional destul de bine structurat, ţara noastră are şi unele probleme în domeniul dialogului social. Acestea ţin, în primul rând, de lipsa la nivel teritorial a uneia dintre păr­ţile dialogului social tripartit, a patronatelor. În ultima perioadă, pas cu pas, această pro­blemă este rezolvată.

În al doilea rând, lipseşte un mecanism de desfăşurare a negocierilor colective în secto­rul bugetar, unde toate drepturile şi garanţi­ile sunt stipulate în legislaţie, dar nu există mijloace extrabugetare.

În al treilea rând, există un nivel scăzut de activitate şi eficacitate a partenerilor sociali la toate nivelurile. Astfel, marea majoritate a convenţiilor colective încheiate la nivel de ramură şi teritorial, precum şi marea majori­tate a contractelor colective încheiate la nivel de unitate, reprezintă o simplă reproducere a legislaţiei în vigoare, dar nu contribuie la instituirea unor drepturi şi garanţii supli­mentare, a apreciat Sergiu Morari.

Problemele legate de dialogul social tri­partit şi negocierile colective purtate la nivel de teritoriu sunt discutate, în prezent, în ca­drul unor mese rotunde. Acestea sunt desfă­şurate în diferite oraşe ale ţării noastre şi la ele participă reprezentanţi ai tuturor parte­nerilor sociali. Un astfel de eveniment a avut loc marţi şi în oraşul Ialoveni.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com