26 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Congresul VI Federația Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț” şi-a ales o nouă conducere

Loading
Fără categorie Congresul VI Federația Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț” şi-a ales o nouă conducere
Congresul VI Federația Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț” şi-a ales o nouă conducere
congres-moldsindcoopcomert

Con­gresul VI al Federaţiei Sindica­telor „Moldsindcoopcomerţ”

 

Campania de dare de seamă şi alegeri din cadrul Federaţiei Sindicatelor „Moldsindcoopcomerţ” s-a încheiat pe 16 iulie, odată cu desfăşurarea lucrărilor Congresului VI. Evenimentul a reunit 104 dintre cei 115 delegaţi aleşi. Participanţii la acest for înalt al Sindicatelor lucrătorilor din domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului din Republica Moldova au avut posibilitatea să ia cunoștință de realizările înregistrate atât din raportul Consiliului şi Biroului Executiv al Federaţiei, cât şi din luările de cuvânt ale delegaţilor.

 

Potenţialul sindicatului a fost utilizat eficient

 

Raportul a fost prezentat Con­gresului VI al Federaţiei Sindica­telor „Moldsindcoopcomerţ” de către vicepreşedintele Federaţiei, Claudia Bujac, după o succintă in­formaţie despre situaţia social-eco­nomică şi mişcarea sindicală din țară. Raportorul s-a referit la acti­vitatea organelor de conducere ale Federaţiei în perioada anilor 2010-2015, subliniind că „parteneriatul şi dialogul social au demonstrat că dispun de mecanisme optime şi efi­ciente de monitorizare şi realizare a drepturilor şi intereselor social-economice ale salariaţilor, angaja­torilor şi autorităţilor publice. S-au depus eforturi considerabile în vederea dezvoltării parteneriatu­lui social şi încheierii contractelor colective de muncă. În perioada de dare de seamă au fost încheiate circa 160 de contracte colective în entităţile din cadrul Federaţiei.

Un segment important în ac­tivitatea Federaţiei a fost şi este securitatea şi sănătatea în muncă. Un alt obiectiv central l-a constitu­it educarea şi informarea activului sindical şi a membrilor sindicatu­lui (organizarea de seminare de in­struire pentru liderii sindicali nou–aleşi, participarea activiştilor în proiectele educaţionale organizate de CNSM, Institutul Muncii, or­ganizaţiile sindicale internaţiona­le, acordarea ajutorului practic în desfăşurarea seminarelor cu des­cindere pe teren). O atenţie deose­bită s-a acordat problemelor tinere­tului, studenților şi celor antrenați în câmpul muncii. În perioada de referinţă, Federaţia „Moldsindco­opcomerţ” a colaborat cu organi­zaţiile internaţionale: IUF, UNI (Federația Internațională a Sindi­catelor) ș. a., participând la realiza­rea proiectelor privind schimbul de experienţă şi susţinerea acţiunilor de solidaritate sindicală.

Astăzi, în condițiile stabilizării unei noi societăți bazate pe prin­cipii democratice și în contextul aspirațiilor Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană, al dezvoltării și reformării ramurilor Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului din țară cu standarde internaționale, de la Federație se cere unitate și solida­ritate în activitate, muncă intensă pentru apărarea drepturilor și in­tereselor membrilor de sindicat, a subliniat raportorul.

 

Economia informală, cea mai spinoasă problemă

 

În cadrul Congresului, pe marginea temelor abordate s-au pronunțat mai mulți delegați, care au apreciat obiectiv munca sindica­lă la diferite niveluri structurale ale Sindicatului, înaintând, totodată, propuneri și sugestii argumentate cu referire la multiplele aspecte ale activității sindicale.

Cu urări de bine şi de împliniri  notorii s-au adresat participanţilor la congres Oleg Budza, preşedintele CNSM, Vasile Carauş, președinte-le Biroului Executiv „Moldcoop”, Svetlana Boincean, coordonator al Uniunii Internaţionale a Angajaţi­lor din Industria Alimentară (IUF) în Moldova, Valentina Mitrofanova, preşedintele Confederației Sin­dicatelor din Comerț (CSC) din orașul Moscova ş.a.

Oleg Budza a relevat, în luarea sa de cuvânt, că „cooperaţia de consum este una dintre cele mai importante ramuri în ţară, care îşi susţine angajaţii în soluţionarea multiplelor probleme. La ora actu­ală, problema prioritară şi cea mai dureroasă cu care ne confruntăm este economia informală. Nu sunt încheiate contracte individuale de muncă, salariile nu se achită oficial. Aici, sindicatul are mult de lucru în vederea recrutării unui număr mai impunător de membri de sindicat şi a protejării acestora. Noi vom în­treprinde mai multe acțiuni pentru soluţionarea problemelor cu care ne confruntăm zi de zi şi sper că vom reuşi în toate”, a conchis pre­şedintele CNSM.

În urma dezbaterilor pe margi­nea raportului de dare de seamă a organelor sindicale, Comisiei de revizie și a obiectivelor trasate pentru viitor, reflectate în Pro­gramul de activitate al Federației „Moldsindcoopcomerț” din Mol­dova pentru anii 2015-2020, Con­gresul VI a hotărât: activitatea Sin­dicatului pentru perioada de dare de seamă a fost apreciată ca fiind satisfăcătoare.

Totodată, participanții la eve­niment au aprobat raportul de ac­tivitate al Consiliului și Biroului Executiv al Federației Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț”, raportul Comisiei de revizie, precum și Prog-ramul de activate al Federației Sin-dicatelor „Moldsindcoopcomerț” pentru anii 2015-2020.

Delegații la Congres au lansat și un Apel către conducerea de vârf a Republicii Moldova, prin care so­licită realizarea unui șir de măsuri ce au drept scop îmbunătățirea situației social-economice din țară și asigurarea unui trai decent tutu­ror cetățenilor din R. Moldova.

 

Preşedintele, ales unanim

 

Congresul VI al Federației Sindi­catelor „Moldsindcoopcomerț” din Moldova şi-a încheiat lucrările prin alegerea noii conduceri. În funcţia de preşedinte al Federaţiei Sindica­telor lucrătorilor din domeniile Co­operaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului din Republica Moldova „Moldsindcoopcomerț” a fost aleasă unanim Valeria Trico­lici, care a activat circa nouă ani în calitate de lider sindical în ramura cooperației de consum din raionul Orhei, în prezent șef al Direcției servicii de cancelarie şi protocol a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Republica Mol­dova „Moldcoop”. În funcţia de vicepreședinte al Federației a fost realeasă Claudia Bujac.

În final, Valeria Tricolici, noul președinte al Federației Sindica­telor „Moldsindcoopcomerț”, a menţionat: „avem un program bun și vom depune toate eforturile pen­tru realizarea acestuia. Realitatea pe care o trăim ne cere să ne axăm pe principalele preocupări şi zone ale activităţii sindicale, şi anume: păstrarea integrităţii sindicatului şi consolidarea organizaţională a acestuia, mobilizarea în continu­are a potenţialului de care dispu­nem pentru dezvoltarea mişcării sindicale, promovarea sănătății și securității la locul de muncă,  rea­lizarea obiectivelor de activitate ale Federaţiei pentru anii 2015-2020, în contextul Strategiei de dezvolta­re a mișcării sindicale din țară”.

Numai prin solidaritatea tuturor salariaţilor, a membrilor de sindi­cat vom putea atinge obiectivele de dezvoltare a entităţilor, punând ac­centul pe o economie performan­tă a unităţii, crearea condiţiilor favorabile de muncă, pe un dialog social constructiv, sporirea capa­cităţilor organizaţiilor sindicale şi dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi în rândul membrilor de sindicat, inclusiv ale organizaţii­lor de femei şi tineret din cadrul Federaţiei, a conchis noul lider al „Moldsindcoopcomerț”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com