20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Comisiile multidisciplinare de combatere a muncii informale îşi dovedesc rostul

Loading
Fără categorie Comisiile multidisciplinare de combatere a muncii informale îşi dovedesc rostul
Comisiile multidisciplinare de combatere a muncii informale îşi dovedesc rostul
protest-invatatori

Foto: vocea.md

 

Amintesc că, acum cinci luni, relatam că, printr-un ordin comun semnat de către con­ducătorii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspectoratului de Stat al Muncii, Inspectoratului General al Poliţiei şi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a fost aprobat Regulamentul privind lucrul echipelor multidisciplinare.

 

Potrivit acestui document, care reprezintă o măsură din Planul de acţiuni privind minimizarea prac­ticii de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”, adoptat de Guvern în iunie 2011, se preconiza crearea de echipe multidisciplinare alcătuite din reprezentanţi ai sin­dicatelor, poliţiei, serviciului fiscal şi inspectoratului muncii în mu­nicipiile şi raioanele ţării, menite să efectueze controale comune la întreprinderi pentru a preveni şi combate ocuparea informală.

În mod concret, colaborarea dintre poliţie, fisc, inspectoratul muncii şi sindicate avea să se con­centreze pe explicarea impactu­lui negativ al ocupării informale, pentru a-i convinge pe salariaţi de efectele dăunătoare. De asemenea, părţile se obligau să se orienteze spre identificarea angajatorilor care achită salariile „în plic” şi fo­losesc „munca la negru”, spre de­pistarea surselor posibile de plată a salariilor „în plic”, precum şi a per­soanelor care practică pseudoacti­vităţi.  Semnatarii Regulamentului se obligau ca faptele de achitare a salariilor „în plic” şi de „muncă la negru” să fie depistate, verificate şi sancţionate.

Acum, după ce a trecut aproape jumătate de an de la semnarea aces­tui ordin, suntem în drept să între­băm dacă au fost formate şi funcţi­onează asemenea grupuri alcătuite din reprezentanţii sindicatelor, ai poliţiei, fiscului şi Inspectoratului de Stat al Muncii? Cum arată pri­mele rezultate ale activităţii lor?

 

Sute de procese verbale pentru prestarea muncii ilegale

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova, ne-a comunicat  că, în şase luni de la începutul anului curent, echipele multidisci­plinare alcătuite din reprezentanţii sindicatelor, ai fiscului, poliţiei şi Inspectoratului de Stat au contro­lat aproape 1210 contribuabili, fie prin efectuarea unor verificări ne­mijlocit la sediile agenţilor econo­mici, fie prin aplicarea metodelor şi a surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale. În consecin­ţă, s-a constatat că majoritatea firmelor luate „la puricat” de către echipele multidisciplinare erau im­plicate în activităţi de muncă in­formală: fie că se folosește „munca la negru”, fie că angajaţii acestora îşi ridicau salariile „ în plic”. Astfel încât reprezentanţii sindicatelor, ai fiscului, poliţiei şi Inspectoratului de Stat al Muncii s-au văzut nevo­iţi să întocmească aproape 800 de acte de control şi 865 de procese convenţionale.

 

g_social

Amenzi de milioane pentru „munca la negru” şi salarii  „în plic”

 

 

Vicepreşedintele CNSM a declarat că prin intermediul actelor de control s-au emis 394 de decizii privind cazurile de încălcare a le­gislaţiei fiscale. De aceea, echipele multidisciplinare au procedat la calcularea suplimentară la buget a unor impozite, taxe, precum şi a al­tor plăţi în valoare totală de aproa­pe 4 milioane de lei, dintre care aproape 1 milion şi 400 de mii de lei prin metode şi surse indirecte. De altfel, în perioada ce a urmat, peste 1 milion 800 de mii de lei din suma calculată deja a fost transfe­rat în bugetul ţării.

În afară de aceasta, cei 865 de agenţi economici implicaţi în acti­vităţi de muncă ilegală, de evaziune fiscală au fost amendaţi. Drept ur­mare a aplicării sancţiunilor con­travenţionale, ei au fost obligaţi să achite în vistieria statului aproape 820 de mii de lei, dintre care apro­ximativ 805 mii de lei deja au fost transferaţi în bugetul ţării.

De altminteri, Petru Chiriac a ţinut să evidenţieze că, în compa­raţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut, anume graţie cre­ării şi funcţionării echipelor mul­tidisciplinare alcătuite din repre­zentanţi ai sindicatelor, poliţiei, serviciului fiscal şi Inspectoratului de Stat al Muncii, numărul proce­selor verbale a crescut cu aproape 680 de acte, iar valoarea amenzilor aplicate a sporit cu aproape 700 de mii de lei.

Dumnealui a mai precizat că în urma măsurilor întreprinse de că­tre echipele multidisciplinare s-a reuşit identificarea a 1033 de anga­jaţi care prestau „munca la negru” sau îşi ridicau salariile „în plic”. După calculele reprezentanţilor sindicatelor, ale fiscului, poliţiei şi Inspectoratului de Stat al Mun­cii, valoarea salariilor „în plic”, din care nu s-au calculat şi nici nu s-au transferat contribuţii în bugetul asigurărilor sociale de stat, în fon­durile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, impozite pe ve­nit, în perioada respectivă, se ridică la peste 3 mln. 580 de mii de lei.

Ar fi de precizat că mai bine de 2 mln. 400 de mii de lei au fost cal­culaţi cu titlu de penalităţi şi sanc­ţiuni. În afară de aceasta, aproape 260 de mii de lei au fost calculaţi suplimentar la capitolul impozit pe venit, dintre care deja 110 mii de lei au fost reţinuţi şi transferaţi în bu­getul de stat. Peste 900 de mii de lei au fost calculaţi suplimentar cu titlu de contribuţii în bugetul asi­gurărilor sociale, iar aproape 500 de mii de lei au reuşit să fie achi­taţi. Cu aproximativ 400 de mii de lei urmează să se consolideze şi fondurile de asigurări obligato­rii de asistenţă medicală, în urma aplicării sancţiunilor contravenţio­nale, aproape 120 de mii fiind deja transferate.

Petru Chiriac a mai specificat că pentru materializarea procesului verbal al Comisiei de consultări şi negocieri colective, întocmit la în­ceputul lunii iunie anul curent, în municipiile Chişinău, Bălţi şi în raionul Căuşeni au fost întreprinse controale în ce priveşte legalita­tea activităţii mijloacelor auto de transport de pasageri. Doar într-o singură lună, în raza municipiului Bălţi au fost înregistrate 24 de ca­zuri de transportare ilicită a pasa­gerilor, de lipsă de licenţă pentru activitate în acest domeniu, alte 14 cazuri au fost depistate în munici­piul Chişinău şi 18 încălcări în ra­ionul Căuşeni. În consecinţă, echi­pele multidisciplinare au întocmit pentru fiecare caz de încălcare a legii câte un proces verbal contra­venţional.

 

Sporesc veniturile în bugetul ţării

 

Vicepreşedintele CNSM a ţinut să menţioneze că crearea şi func­ţionarea echipelor multidiscipli­nare alcătuite din reprezentanţii sindicatelor, fiscului, poliţiei şi Inspectoratului de Stat s-a dove­dit o măsură inspirată, eficace din perspectiva minimizării practicii de achitare a salariilor „în plic”, de prestare a „muncii la negru”. În confirmarea afirmaţiei dumisale, Petru Chiriac a accentuat că, după constituirea acestor grupuri, care s-au implicat imediat, serios în activităţile de combatere a muncii informale, încasările la bugetul de stat, doar în două luni, au sporit cu 17,4%, contribuţiile în bugetul asi­gurărilor sociale de stat, cu 15,3% şi acumulările în fondurile de asi­gurare obligatorie de asistenţă me­dicală, cu peste 18 la sută.

De aceea, conducătorii Inspec­toratului Fiscal Principal de Stat, Inspectoratului de Stat al Muncii, Inspectoratului General al Poliţiei şi Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova s-au pronun­ţat pentru dezvoltarea cooperării între aceste structuri la nivel de co­misii multidisciplinare în vederea prevenirii şi combaterii fenome­nului muncii informale. Mai mult ca atât, s-a decis ca subdiviziunile teritoriale să facă raiduri şi inspec­ţii inopinate la întreprinderile din construcţii, agricultură şi din alte ramuri, care se caracterizează prin cel mai înalt grad de expunere în raport cu acest fenomen negativ, după care să efectueze analize am­ple, în baza cărora să conceapă so­luţii eficace de eradicare a „muncii la negru” şi a plăţii salariilor „în plic”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com