27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

CNSM, dispusă să pună capăt ingerinţelor autorităţilor publice

Loading
Fără categorie CNSM, dispusă să pună capăt ingerinţelor autorităţilor publice

 

 

cnsm

Marţi, 24 februarie curent, a avut loc cea de-a patra şedin­ţă a grupului de lucru pentru elaborarea recomandărilor privind independenţa sindi­catelor.

 

Prin realizarea acestui pachet de măsuri, ne explică Ion Preguza, şe­ful Departamentului juridic al Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), se urmăreş­te acordarea unui ajutor metodolo­gic organizaţiilor sindicale în ceea ce priveşte măsurile de protecţie a activităţii lor independente în ra­port cu autorităţile publice.

Deoarece, a remarcat dumnea­lui, nu este o taină că se produc intervenţii abuzive, ingerinţe ale unor structuri ale autorităţilor publice în activitatea organizaţiilor sindicale. Astfel, prin decizia pre­şedintelui CNSM, Oleg Budza, a fost format un grup de specialişti, reprezentanţi ai sindicatelor de ramură, experţi pentru elaborarea unui pachet de recomandări.

 

Atac asupra drepturilor sindicatelor, ale salariaţilor

 

Drept suport legal pentru rea­lizarea acestor măsuri, precizează Ion Preguza, serveşte legislaţia naţională, care garantează sindi­catelor o activitate independentă în raport cu autorităţile publice. Adică, organizaţiile sindicale nu pot fi supuse unui control din par­tea autorităţilor publice, nu pot fi obligate să prezinte dări de seamă acestora etc.

De asemenea, potrivit şefului Departamentului juridic al CNSM, independenţa activităţii sindica­telor este asigurată prin normele dreptului internaţional, precum Convenţiile nr. 87 şi 98 ale Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). Aceste două documente ale OIM au fost ratificate de statul nos­tru şi în acest fel au calitatea de legi naţionale.

De un real folos va fi pentru sindicatele de ramură, teritoriale, primare familiarizarea lor cu une­le decizii, principii ale Comitetului pentru libertatea sindicală a Consi­liului de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii. Mai ales că acestea au fost adoptate în urma examinării legislaţiei internaţio­nale, a practicii internaţionale ce ţin de activitatea sindicatelor din lume.

Ar fi de precizat, remarcă Ion Preguza, că principiile respective vizează obligaţiile fundamentale ale statului-membru al OIM. De exemplu, în situaţia în care un stat decide să devină membru al OIM, acesta acceptă principiile funda­mentale privind libertatea sindi­catelor. Prin urmare, autorităţile publice din Republica Moldova (membră a OIM din 1992) sunt obligate să respecte aceste principii şi să nu se amestece în activitatea sindicatelor din ţara noastră.

 

Instrumentele dreptului naţional împotriva abuzurilor autorităţilor publice

 

Însă CNSM nu are de gând să cedeze, spune Ion Preguza. El dec-lară că se va apela la normele și principiile OIM pentru a argumen­ta poziţia sindicatelor în vederea apărării drepturilor şi a intereselor salariaţilor, pentru a afirma carac­terul independent al activităţii sin­dicatelor în raport cu autorităţile publice.

În acest scop, se va apela la prin­cipiile Comitetului pentru liberta­tea sindicală a Consiliului de admi­nistraţie al Biroului Internaţional al Muncii în ce priveşte funcţiile sindicatelor. Or, menţionează Pre­guza, deseori, autorităţile publice din ţara noastră ignorează dreptul sindicatelor de participare la ela­borarea proiectelor de acte nor­mative, în procesul de negocieri, propunerile acestora. Activitatea grupului respectiv de lucru se va fi­naliza prin elaborarea unui proiect de recomandări concrete pentru organele sindicale din ţară privind independenţa activităţii sindicate­lor în raport cu autorităţile publi­ce, care va fi aprobat la o şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM. Dispunând de acest document, or­ganele sindicale vor fi în măsură să răspundă provocărilor, să acţione­ze operativ din perspectiva ingerin­ţelor autorităţilor publice.

Nicolae Suruceanu, preşedintele grupului de lucru, secretar confe­deral al CNSM, a precizat că reco­mandările în cauză sunt elaborate în vederea realizării unei prevederi statutare care stabileşte că Confe­deraţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este independentă în ra­port cu autorităţile statului, cu par­tidele politice, asociaţii patronale şi alte organizaţii. Ele vor fi utile din perspectiva înţelegerii esenţei, a modului de punere în aplicare a acestui drept.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com