7 iulie 2020
Chisinau
Fără categorie

Centru nou de formare profesională, inclusiv a adulţilor

Loading
Fără categorie Centru nou de formare profesională, inclusiv a adulţilor
Centru nou de formare profesională, inclusiv a adulţilor
centru-de-formare-profesionala

Foto: advocacy.md

Un Centru de formare pro­fesională va fi creat în Re­publica Moldova în cadrul unui nou proiect ce va fi implementat cu susţinerea mai multor instituţii publi­ce şi companii din Austria. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Famili­ei, proiectul urmează a fi lansat la finele lunii mai a acestui an și se va axa pe un șir de componente.

 

La etapa iniţială, vor fi iden­tificate circa 25-30 de profesii pentru care vor fi pregătiţi for­matori și specialişti în domeniul construcțiilor pentru a activa în cadrul centrului.

Persoanele instruite vor obține certificare ce vor fi recunos­cute la nivel național şi pe plan internațional.

Totodată, vor fi elaborate curricule ale profesiilor respective, inclusiv pentru instruirea adulților, precum şi a mentorilor din întreprinderi. În acelaşi timp, va fi acordat suport asociaţiei obşteşti „Concordia” în vederea asistării ulterioare, în partene­riat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a absolvenților în găsirea unui loc de muncă.

O altă componentă a pro­iectului se axează pe comuni­carea cu publicul și susținerea autorităților publice centrale de resort.

Un seminar de inițiere în as­pecte legate de crearea acestui centru a fost organizat, recent, pentru reprezentanţi ai ministe­relor Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, al Construcţiei şi Dez­voltării Regionale şi al Educației. La acelaşi seminar au participat şi specialişti ai ANOFM, Cole­giului de Construcţie, Școlii Pro­fesionale nr.2 din Chișinău şi ai asociaţiei „Concordia”.

Totodată, componenta ce ţine de susţinerea politicilor ocupaționale promovate de autori­tăţile publice din ţara noastră a fost discutată la o recentă între­vedere a viceministrului Mun­cii, Protecției Sociale și Familiei Sergiu Sainciuc cu ataşatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la Chişinău.

Componenta în cauză se referă la următoarele aspecte: dezvoltarea instituţională a ANOFM pe baza celor mai bune practici existente în domeniu şi susținerea politicilor promovate pe piața muncii pentru persoa­nele cu dezabilități. Printre aces­tea se mai numără acordarea de sprijin în elaborarea standarde­lor ocupaționale pentru profesi­ile care vor fi obţinute în cadrul acestui proiect.

O altă direcţie de activitate a proiectului va fi extinderea şi îm­bunătăţirea comunicării dintre ANOFM şi înreprinderile autoh­tone pe baza experienţei în do­meniu a Austriei.

Lansarea acestui proiect are o importanţă deosebită în contex­tul implementării prevederilor Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități şi a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.

Secretarul confederal al Con­federaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova, Nicolae Suru­ceanu, a precizat pentru „Vocea poporului” că centrul ce urmează a fi creat vine să completeze sis­temul existent de pregătire pro­fesională.

El va fi destinat, în special, persoanelor cu dizabilităţi, care sunt mai puţin cuprinse de insti­tuţiile de învăţământ existente.

„Prin intermediul acestui cen­tru, persoanele cu dizabilităţi vor dispune de posibilitatea de a că­păta o profesie după competenţe­le şi abilităţile lor, pentru a putea fi plasate în câmpul muncii.

Important e că programele de instruire prevăd nu doar asi­milarea de cunoştinţe teoretice, ci şi foarte multă practică la în­treprinderi, ca şi angajatorii să poată vedea potenţialii angajaţi în acţiune”, a precizat secretarul confederal al CNSM.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com