Când trebuie să plătim impozit pe venit de 7 sau 18 la sută?

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 28.06.2018

   

În cadrul vizitei recente a avo­catului sindicatelor Mihail Lvovschi în raionul Cahul, mai mulţi salariaţi din domeniul asistenţă socială au solicitat detalii privind modul de cal­culare a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale şi a celor de asigurări medicale obligatorii, percepu­te din salariu. Întâlnirea a avut loc în cadrul Campaniei CNSM „Avocatul sindicatelor”, care a demarat în ţară la începutul anului curent.

 

Şeful Departamentului protec­ţie social-economică din cadrul CNSM, Sergiu Iurcu, vine să ex­plice salariaţilor cum sunt calcu­late aceste impozite şi contribuţii. Potrivit sursei citate, valoarea to­tală a impozitului pe venit pentru anul 2018 se determină pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de 7% din venitul anual impozabil, ce nu de­păşeşte 33 de mii de lei. Pentru persoanele fizice care au venituri anuale mai mari de 33 de mii de lei, li se stabileşte impozit pe venit în valoare de 18%. Totodată, fie­care contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scuti­re personală în valoare de 11280 de lei pe an, care se deduce din venitul anual impozabil. Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în valoare de 11280 de lei anual, în cazul în care soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

De scutire personală la impozit pe venit în mărime de 

16.800 de lei pe an beneficiază persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică, provocată de consecinţele avariei de la Cerno­bîl. De astfel de scutiri se bucură şi părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispă­rut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei țării, precum şiîn acţiunile de luptă din Afganis­tan.

Totodată, 16.800 de lei este scutirea personală la impozitul pe venit pentru persoanele cu diza­bilităţi în urma unei afecţiuni con­genitale sau din copilărie, pentru pensionarii victime ale represiu­nilor politice, ulterior reabilitaţi. De asemenea, contribuabilul are dreptul la o scutire în mărime de 2520 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută.

Angajatorul, persoana juridi­că sau fizică, transferă la bugetul asigurărilor sociale de stat 23% şi 6% din salariul lunar şi din celelal­te plăți, care constituie contribu­ţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.

Categoriile de persoane asigu­rate pe bază de contract individu­al, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătesc în anul 2018 contribuţii de asigurări soci­ale de stat în mărime de 8424 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice, proprietarii sau arendaşii de terenuri agricole care lucrea­ză terenul în mod individual – în valoare de 2148 de lei pe an. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în formă de contribuţie procentuală la sala­riu şi la alte recompense, în anul 2018 se stabileşte de 9% – 4,5 la sută plăteşte angajatorul şi alte 4,5% se reţin din salariul angaja­tului.