BASS: Sindicatele cer ca la majorarea prestațiilor sociale să se țină cont de rata inflației

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 12.12.2017

   

viitorulilfovean.ro

viitorulilfovean.ro

 

Guvernul a aprobat recent proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018. Potrivit documentului, veniturile la BASS pentru anul 2018 vor fi cu 9,9 la sută mai mari față de anul 2017.

 

Ponderea veniturilor bugetului asigu­rărilor sociale de stat în Produsul Intern Brut (PIB) pentru anul 2018 se estimează la 12%. În structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2018, resursele generale ale bugetului respectiv vor constitui 65,2%, iar transferurile de la bugetul de stat – 34,8%.

Cheltuielile totale ale bugetului asigu­rărilor sociale de stat pentru anul 2018 se estimează să fie cu o creştere de 9,9% faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2017. Ponderea cheltuielilor bugetu­lui asigurărilor sociale de stat în PIB pentru anul 2018 se estimează la 12%.

Sergiu Iurcu, şeful Departamentului protecţie social-economică din cadrul CNSM, a specificat că,

în scopul susţine­rii financiare a familiei, pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, sindicatele solicită ca în Legea BASS pentru anul 2018 să fie prevăzute mijloace financiare pentru a majora cota de la 30% la 35% din baza de calcul stabilită conform Legii nr.289 din 2004 privind indemnizaţii­le pentru incapacitate temporară de mun­că şi alte prestaţii de asigurări sociale de stat, dar nu mai puţin de 600 de lei.

„Acest fapt a fost prevăzut în Cadrul bugetar pe termen mediu la comparti­mentul de cheltuieli pentru sfera socială 2017-2019, cu atât mai mult, cu cât aceas­tă cotă nu a fost schimbată din anul 2010. Din ianuarie 2010 şi până în ianuarie 2017, preţurile medii de consum au crescut de 1,6 ori, iar indemnizaţia a crescut doar ca urmare a creşterii reale a salariilor”, a rele­vat responsabilul de la CNSM.

 

Proiect aprobat cu mai multe lacune, în opinia CNSM

 

Totodată, Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova cere ca în Legea BASS pentru 2018 să fie prevăzute mij­loace financiare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani, pen­tru persoanele neasigurate. „Considerăm necesar ca suma de 540 de lei să fie inde­xată la rata inflaţiei prognozate, astfel că ea trebuie să fie de 600 de lei (540X4,3%)”, a precizat Sergiu Iurcu.

„Din cauza tergiversării licitaţiilor, în anul 2017 nu au fost valorificate mijloa­cele financiare destinate tratamentului balneosanatorial, în valoare de 13 mln. de lei. CNSM insistă ca în Legea BASS pentru 2018 suma de 30 mln. de lei, stipulate în proiect, să fie înlocuită cu 43 mln. de lei. În acelaşi timp, CNSM solicită ca în proiect să fie prevăzute resurse financiare pen­tru realizarea valorizării pensiilor stabilite în anii 2012-2014”, a adăugat Sergiu Iur­cu.

CNSM cere majorarea indemnizaţiei de deces de la 1100 de lei la 1400 de lei, de­oarece valoarea acesteia nu a fost schim­bată din anul 2013, iar indicele preţurilor de consum a constituit 29,7%, în perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2017.

„La efectuarea majorărilor preconizate pentru diferite tipuri de indemnizaţii şi prestaţii sociale să fie utilizat un principiu unic de indexare – rata inflaţiei prognoza­te pentru anul viitor, deoarece acest prin­cipiu nu este respectat”, consideră Sergiu Iurcu.

„Contribuţia de asigurări sociale de stat, achitată de persoanele asigurate pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), este majorată exagerat până la 8424 de lei şi nu va stimula realizarea acestui tip de asigurare, care are drept obiectiv di­minuarea achitării salariilor în plic. Mai mult, CNSM consideră inacceptabil faptul că această asigurare oferă persoanei doar stagiul necesar, dar nu este luată în con­siderare la calcularea venitului din care se calculează pensia. CNSM solicită ca în Le­gea BASS pentru 2018 să fie operate mo­dificările necesare pentru a depăşi această situaţie”, a conchis Sergiu Iurcu.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.