Banii pentru sănătate: nu există loc pentru secrete

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 05.12.2017

   

radioiasi.ro

radioiasi.ro

 

Orice act normativ și administrativ care reglementează re­partizarea și gestionarea Fondurilor asigurărilor obligato­rii de asistență medicală (FAOAM) trebuie supus etapelor de transparență decizională și urmează să fie publicate, pentru a asigura un nivel maxim de transparență. 

 

De asemenea, contractele sem­nate între Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și prestatorii de servicii medica­le  sunt acte administrative, deci, trebuie asigurată transparența acestora, prin publicarea lor, fără limitări. Acestea sunt concluziile de bază ale analizei juridice „Ac­cesul la informaţiile privind ad­ministrarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, prezentată recent în cadrul unei mese rotunde.

 

Fără „taine” de stat sau comerciale

 

Analiza juridică confirmă fap­tul că autoritățile publice nu pot condiționa prezentarea unor in-formații financiare nici prin in­vocarea secretului de stat, nici a secretului comercial. Contractele încheiate anual de către Com­pania Națională de Asigurări în Medicină și instituțiile medico-sanitare publice și private sunt contracte administrative.

Potrivit Nataliei Roşca, consul­tant juridic al Casei de Avocatu­ră Efrim, Roşca şi Asociaţii, legea spune 

clar care sunt informații oficiale. Fondurile AOAM sunt fonduri publice, elaborarea și ad­ministrarea trebuie să se facă în mod public, inclusiv executarea și raportarea.

„Nu putem sub nici o formă invoca un secret de stat sau co­mercial. Dacă legea nu impune restricții, înseamnă că ele nu pot fi prevăzute prin acte secunda­re sau prin clauze contractuale”, a spus Natalia Roșca.

Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe de la Centrul pentru Politici și Analize în Să­nătate (PAS), a menționat că PAS a analizat toate paginile web ale instituțiilor medico-sanitare publice contractate de CNAM, pentru a vedea cât de bine este respectată transparența în gesti­onarea FAOAM.

„Când am inițiat această ac­tivitate, un singur spital raional – cel din Cahul -  avea publicat raportul financiar pe pagina web, iar la nivelul capitalei tot o singu­ră instituție medicală – Spitalul Municipal „Sfânta Treime”. La în­ceputul lunii noiembrie, am veri­ficat din nou toate paginile web. Vreau să vă spun că deja avem 10 raioane care publică acest tip de informații. Analiza juridică prezentată astăzi ne-a ajutat să identificăm mai multe aspecte care ulterior trebuie abordate și soluționate”, a spus Țurcanu.

 

Poziția sindicatelor

 

„Credem că modificarea le-gislației prin asigurarea unui nivel maxim de transparență va res­ponsabiliza entitățile care gestio­nează banii publici. Vedem de mai mulți ani că instituțiile medicale acumulează datorii enorme din cauza faptului că nu s-a cunos­cut cum au fost finanțate aces­tea. Contractarea cu CNAM se face nu pornind de la necesitățile populației, ci de la posibilitățile financiare ale CNAM. Din această cauză, numărul de cazuri stabili­te pentru finanțare este depășit de numărul real de adresări ale populației asigurate. Cum se ajunge la asta? Ce trebuie să facă lucrătorul medical? Să refuze pa­cientul? Nu am primit răspuns”, a relevat președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, Aurel Po­povici.

Pentru asigurarea transparen-ței ample a executării FAOAM, este nevoie de completarea cadrului legislativ – Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală sau Legea finan-țelor publice și a responsabilită-ții bugetar-fiscale, cu prevederi care ar reglementa în mod im­perativ obligația de publicare a tuturor informațiilor privind mij­loacele financiare din FAOAM, serviciile medicale prestate din mijloacele FAOAM, alte date pe care instituția medico-sanitară contractată este obligată să le prezinte la CNAM, dar și mo­dul de distribuire a mijloacelor FAOAM între instituțiile contrac­tate în cadrul sistemului de asi­gurări obligatorii de asistență medicală.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.