Au învățat cum să acorde ajutor în cazul unor accidente la locul de muncă

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 14.05.2018

   

seminar-fscre-cimislia

 

Aspecte de prevenire a acci­dentelor de muncă în sfera gaze au fost abordate recent, la un seminar, la care au par­ticipat peste 40 de salariați, membri de sindicat, din ca­drul SRL „Cimișlia-gaz”. In­struirea a fost organizată de Federația Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) și s-a desfășurat la sediul în­treprinderii amintite.

Margareta Strestian, președin-ta FSCRE, a menționat, la înce­putul seminarului, că activitatea a fost organizată în teritoriu la solicitarea mai multor salariați din cadrul SRL „Cimișlia-gaz”. Instruirea are drept obiectiv de a sensi­biliza salariații referitor la nivelul de răspundere în caz de nerespec­tare a actelor normative privind securitatea și sănătatea în muncă. Ca urmare a seminarului, persoa­ne cu funcții de răspundere din cadrul întreprinderii vor participa la elaborarea instrucțiunilor pen­tru aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă și vor putea desfășura activități de formare în domeniul securității și sănătății în muncă.

Liderul sindical a informat participanții la seminar că, potri­vit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă, orice angajat este în drept să aibă un post de lucru corespunzător actelor nor­mative în domeniu, să obțină de la angajator informații veridice despre condițiile de muncă, des­pre existența riscului profesional, precum și despre măsurile de protecție împotriva influenței fac­torilor de risc profesional.

Salariatul are dreptul să refuze efectuarea unor lucrări, în cazul apariției 

unui pericol pentru viața ori pentru sănătatea sa, până la înlăturarea acestuia. El trebuie să fie asigurat, de către anga­jator, cu echipament individual de protecție, să fie instruit și să beneficieze de reciclare profe­sională în domeniu pe cheltuia­la angajatorului; să se adreseze acestuia, sindicatelor, autorităților administrației publice centrale și locale, instanțelor judecătorești, pentru soluționarea problemelor privind securitatea și sănătatea în muncă.

 

Sancțiuni drastice pentru încălcările ce duc la accidente

 

Orice salariat are dreptul să participe la examinarea proble­melor legate de asigurarea unor condiții de muncă nepericuloa­se la postul său de lucru, la cer­cetarea accidentului de muncă sau a bolii profesionale pe care a contractat-o, să fie supus unui examen medical extraordinar, po­trivit recomandărilor medicale, cu menținerea postului de muncă și a salariului mediu pe durata efec­tuării acestui examen.

Margareta Strestian a eviden-țiat faptul că lucrul în fântâni se efectuează de cel puțin trei per­soane, iar în cazul unor astfel de lucrări se cere folosirea centurilor de siguranță și măștilor antigaz.

Formatorul sindical Vasile Si­loci, inspector pentru zona sud din cadrul Inspectoratului Mun­cii al Sindicatelor, a menționat că, potrivit prevederilor Codului penal, încălcarea de către o per­soană cu funcție de răspunde­re a tehnicii securității, a igienei industriale sau a altor reguli de protecție a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave, se pedepsește cu amendă de la 200 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în fo­losul comunității de la 100 la 200 de ore sau cu închisoare de până la doi ani. Aceeași acțiune care a provocat din imprudență decesul unei persoane se pedepsește cu închisoare de la doi la șase ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la trei ani.

Totodată, formatorul sindical a accentuat că, în conformitate cu prevederile Codului contraven-țional, încălcarea legislației muncii, a legislației cu privire la securitatea și igiena muncii, se sanc-ționează cu amendă de la 100 la 140 de unități convenționale (u.c.), aplicată persoanei fizice, cu amen­dă de la 200 la 350 u.c., aplicată persoanei cu funcție de răspunde­re, cu amendă de la 350 la 450 u.c., aplicată persoanei juridice.

Legea securității și sănătății în muncă prevede că lucrătorului căruia i s-a stabilit gradul de re­ducere a capacității muncă ca ur­mare a unui accident i se achită, de către unitatea care poartă vina pentru accident, o indemnizație unică, luându-se ca bază sala­riul mediu lunar pe țară, pentru fiecare procent de pierdere a capacității de muncă, dar nu mai puțin de un salariu anual al acci­dentatului.

Participanții la seminar au în-vățat nu doar teorie, ei au fost implicați și în exerciții de acorda­re a primului ajutor medical în caz de accidente de muncă.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.