Anticipare a unor discuţii privind reformarea sindicatelor

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 04.12.2017

   

comitet-confederal

 

Un şir de solicitări ale sindicate­lor vor fi remise, în timpul apropiat, Parlamentului şi Guvernului în co­respundere cu o hotărâre luată cu votul delegaţilor la şedinţa de joi a Consiliului General al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Solicitările în cauză se referă la susţinerea de către deputaţi a pro­punerilor de protecţie social-eco­nomică a salariaţilor înaintate de sindicate la proiectele bugetului de stat, celui al asigurărilor socia­le de stat, precum şi al fondurilor de asigurări medicale pentru 2018. Sindicaliştii mai cer crearea unei platforme de discuţii privind opor­tunitatea de a fi elaborat un nou Cod al muncii, precum şi urgenta­rea procesului de adoptare a unor modificări legislative în domeniul pensionării, în vederea excluderii mai multor prevederi discrimina­torii.

Liderii sindicali au decis să le so­licite reprezentanţilor Guvernului să respecte principiile parteneriatului social la promovarea, discutarea şi aprobarea politicilor ce vizează drepturile social-economice ale sa­lariaţilor. În acest scop, ar urma să fie asigurată funcţionalitatea comi­siilor pentru consultări şi negocieri colective la toate nivelurile.

Factorilor de decizie guverna­mentali li se va cere şi să urgenteze elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar şi prevederea pentru 2018 a mijloa­celor financiare necesare pentru aplicarea acestei legi.

Sindicaliştii insistă şi asupra 

aprobă­rii unei hotărâri de Guvern privind modul de stabilire a salariului minim pe ţară, cu indicarea mărimilor concrete pentru anii următori şi atingerea către 2020 a unui ni­vel de 50-60 la sută din salariul mediu pe economie.

Hotărârea Consiliului General mai vi­zează continuarea negocierilor în vederea perfecţionării Codului muncii în vigoare şi a neadmiterii elaborării unui nou docu­ment de acest fel, intensificarea măsurilor de contracarare a economiei informale, examinarea cu regularitate la şedinţele Guvernului a situaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă.

O altă solicitare faţă de Guvern ţine de includerea în Codul muncii a unui capitol nou pentru reglementarea detaliată a mo­dului de soluţionare a litigiilor individuale de muncă prin intermediul unor comisii de specialitate înființate în cadrul inspecţiilor teritoriale de muncă.

„Lupta pentru protecţia drepturilor so­cial-economice ale salariaţilor devine mai aprigă şi mai grea”, a declarat Oleg Budza, preşedintele CNSM, în raportul cu privire la activitatea Comitetului Confederal din pe­rioada de după Congresul al treilea al con­federaţiei. În prezent, sunt unele încercări de a fi create, chiar şi la întreprinderi de stat, organizaţii sindicale primare, conduse de persoane care să fie promovate de pa­troni în calitate de lideri de buzunar şi care să dea acceptul în cazurile de concediere a salariaţilor. Sindicaliştii nu vor accepta nici­odată astfel de lucruri. Mai mult, în aprilie 2018, urmează să fie organizate discuţii profunde axate pe reformarea sindicate­lor din ţara noastră. După unele discuţii avute în ultimul timp, majoritatea liderilor sindicali doresc să fie depuse eforturi de schimbare radicală a unor aspecte lega­te de mişcarea sindicală din ţara noastră, a subliniat Oleg Budza.

Principalele aspecte sindicale vizate se referă la necesitatea ca dialogul şi parte­neriatul social să fie eficientizat la toate ni­velurile, consolidarea organizaţională prin unificarea sindicatelor, reprezentativitatea în Comitetul Confederal al CNSM, rezer­va de cadre tinere, motivarea şi recrutarea membrilor, sporirea credibilităţii şi îmbu­nătăţirea imaginii sindicatelor, a mai spe­cificat Oleg Budza.

În luările de cuvânt au fost abordate un şir de probleme legate de solidaritatea sindicală, reformele structurale, reducerile de cadre şi de locuri de muncă, migraţia lucrătorilor, încălcarea prevederilor din convenţiile şi contractele colective, roboti­zarea proceselor de producţie etc.

În context, a mai fost aprobat Planul de acţiuni pentru 2018 în vederea realizării Strategiei CNSM pentru 2017-2022.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.