17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Angajatorii vor avea mai multe responsabilităţi faţă de angajaţi

Loading
Fără categorie Angajatorii vor avea mai multe responsabilităţi faţă de angajaţi
Angajatorii vor avea mai multe responsabilităţi faţă de angajaţi

muncitori

 

Nici nu a apucat bine să se usuce cerneala tipografică cu care a fost imprimat Codul mun­cii al Republicii Moldova, modificat la finele anului trecut, că Guvernul a venit, în primele zile ale lunii curente, cu un nou proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii. În felul acesta, după cum ni se explică în nota informativă la proiect, Executivul nostru încearcă, vorbind pre limba studenţilor, să lichideze una dintre multiplele restanţe pe care le-a acumulat ţara noastră în procesul de realizare a măsurilor prevăzute de Pla­nul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

 

De exemplu, potrivit acestui document, încă anul trecut, ţara noastră urma să transpună direc­tiva UE privind obligaţia angajato­rului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă, acţiune care nu a fost îndeplinită. De ace­ea, în regim de urgenţă, Guvernul, care tocmai s-a instalat, a venit cu un proiect de lege care prevede operarea a 16 modificări şi com­pletări la Codul muncii. De pildă, sintagma „clauzele contractului individual de muncă a fost substi­tuită prin „condiţiile de activitate”, pentru ca această prevedere să fie aplicabilă şi pentru angajaţii din serviciul public.

 

Salariaţii vor fi informaţi despre orice modificare

 

După votarea de către Parla­ment a acestui proiect, angaja­torii vor fi obligaţi în cinci zile lucrătoare să aducă la cunoştinţa salariaţilor orice modificare sau completare a contractului colectiv de muncă printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general pentru toţi lucrătorii unităţii respective, precum şi pe pagina web, după caz. O altă sar­cină preconizată pentru angajatori este obligaţia acestora de a infor­ma salariaţii, înainte ca aceştia să fie angajaţi sau transferaţi într-o funcţie, despre condiţiile de acti­vitate în funcţia propusă, durata zilei şi a săptămânii de muncă etc., precum şi în ce priveşte perioadele de preaviz în cazul încetării activi­tăţii. Toate aceste detalii vor trebui să se conţină în proiectul unui con­tract de muncă sau a unei scrisori oficiale, semnate de angajator.

Totodată, se prevede ca salaria­tului să i se 

pună la dispoziţie con­venţia colectivă încheiată la nivel de ramură, contractul colectiv de muncă şi regulamentul intern al unităţii şi să fie familiarizat cu ce­rinţele privind securitatea şi sănă­tatea în muncă aferente activităţii sale.

 

Restricţii în ce priveşte contractul individual de muncă pe o perioadă determinată

 

Încheierea unui contract indivi­dual de muncă pe o durată deter­minată sau prelungirea unui con­tract existent pe un termen fix, în conformitate cu proiectul de lege al Guvernului, va fi posibilă doar atunci când stabilirea unui raport de muncă permanent nu va fi cu putinţă din motive obiective, cum ar fi disponibilitatea persoanelor care îşi fac studiile la secţia de zi doar în perioada vacanţelor sau existenţa unei legi organice care permit angajarea pe o durată de­terminată şi altele.

 

 

Sindicatele

aprobă noile

modificări

şi completări

la Codul muncii

 

În acest context, noul proiect de lege îşi propune să excludă discriminarea la care sunt expuşi lucrătorii angajaţi pe o durată de­terminată. În cazul în care el va fi votat, nu se va admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată determinată în raport cu lucrătorii permanenţi din perspectiva vechimii în muncă, necesară pentru ocuparea anumi­tor funcţii, a oportunităţilor de in­struire, posibilităţilor de a ocupa o funcţie permanentă în cadrul uni­tăţii respective.

Un alt privilegiu pentru angajaţi, care se conţine în proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii, îl constituie men­ţinerea salariului în caz de transfer la o altă muncă permanentă, plă­tită mai prost. În situaţia în care salariatul va fi transferat la o altă funcţie permanentă, cu un salariu mai mic în cadrul aceleiaşi unităţi sau într-o altă localitate, acestuia i se va menţine leafa medie de la lo­cul de muncă precedent timp de o lună din ziua transferării.

În genere, conform noului pro­iect de lege, se va considera mo­dificare a contractului individual de muncă orice schimbare privind durata contractului individual de muncă, condiţiile de retribui­re a muncii, regimul de muncă şi de odihnă, durata concediului de odihnă anual, prevederile contrac­tului colectiv de muncă şi ale regu­lamentului intern al unităţii refe­ritoare la condiţiile de muncă ale salariatului, condiţiile de asigurare socială şi medicală etc.

În final, ar fi de precizat că toa­te cele 16 schimbări ce se conţin în proiectul Legii pentru modifica­rea şi completarea Codului mun­cii, aprobate de Guvern, au fost susținute de către CNSM.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com