14 iulie 2020
Chisinau
Fără categorie

Activităţi curente ale Sindicatelor, cu bătaie lungă

Loading
Fără categorie Activităţi curente ale Sindicatelor, cu bătaie lungă
Activităţi curente ale Sindicatelor, cu bătaie lungă
comitetul-confederal

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova planifică să lanseze, în pro­cesul de elaborare a Cadru­lui bugetar pe termen me­diu, un şir de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei so­cial-economice a membrilor de sindicat. Petru Chiriac, vi­cepreşedinte al CNSM, a pre­cizat pentru „Vocea poporu­lui” că unele aspecte legate de această chestiune au fost discutate în cadrul şedinţei de planificare de la începutul acestei săptămâni.

 

Propunerile respective se refe­ră la îmbunătăţirea legislaţiei, la problemele sociale, economice, financiare, de retribuire şi protec­ţie a muncii.

Documentul în cauză urmează a fi discutat mai întâi în grupurile de lucru, cele de experţi, precum şi în consiliile de specialitate. Vi­cepreşedintele CNSM a menţionat că procesul de elaborare se află în stadiu incipient, iar proiectul încă nu a fost remis sindicatelor de că­tre Ministerul Finanţelor. Cadrul bugetar pe termen mediu ar pu­tea fi aprobat de partenerii sociali în luna iunie.

Documentul în cauză va sta la baza stabilirii de către Guvern a politicii bugetar-fiscale, precum şi a elaborării Legii bugetului de stat, a celei privind asigurările so­ciale, precum şi a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asis­tenţă medicală.

„Cele patru documente sunt foarte importante pentru noi, ca sindicalişti, de aceea, ne strădu­im să abordăm problemele care nu au fost luate în consideraţie pe parcursul anului precedent”, a re­marcat Petru Chiriac.

În context, este necesar să se dea dovadă de mobilizare şi să fie depuse eforturile necesare din partea reprezentanţilor CNSM, împreună cu cei ai centrelor sin­dicale naţional-ramurale, cu gru­purile şi comisiile de lucru pentru definitivarea acestui document. Specialiştii vor studia pe domenii prevederile referitoare la impo­zite, accize, indemnizaţii, pen­sii, organizarea tratamentului, a odihnei etc.

 

Aspecte de salarizare

 

Petru Chiriac a adăugat că sin­dicatele au ajuns la o înţelegere cu reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Patronatelor privind încheierea unui acord de majo­rare a cuantumului minim al sa­lariului în sectorul de producere. Astfel, acesta va fi adus la nivelul minimului de existenţă.

„Noi am ajuns la un consens ca această valoare să fie de 1600-1650 de lei şi urmează ca, împre­ună cu Ministerul Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei, să stabilim care vor fi indicatorii de bază luaţi în consideraţie pentru definitiva­rea acestei sume”, a menţionat vicepreşedintele CNSM.

 

Standarde ocupaţionale noi

 

La aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre faptul că pe linia Uniunii Europene a fost lansat un proiect de sporire a calificării profesiilor muncitoreşti prin restabilirea ac­tivităţii şcolilor vocaţional-profe­sionale din Republica Moldova. Partenerii sociali urmează să ela­boreze un plan de acţiuni de reali­zare a proiectului în cauză.

„Noi trebuie să ne vedem lo­cul în acest proiect, ce trebuie să facă sindicatele ca să mărească numărul de profesii muncitoreşti prin intermediul noului sistem de standarde ocupaţionale. Vom pune în funcţie comitetele secto­riale ramurale, care au obligaţia de a atrage experţi, de a elabora noile standarde ocupaţionale în domeniul agriculturii, construcţi­ilor, comerţului, transportului, al tehnologiilor informaţionale”, a adăugat Petru Chiriac.

În context, vor fi schițate acţi­uni ce ţin de rolul sindicatelor în acest domeniu ca parte componentă a proiectului respectiv, orientate spre sporirea calificării prin educaţia vocaţional-tehnică.

Reprezentanţii sindicatelor ur­mează să elaboreze un plan al ac­tivităţilor pe care le vor desfăşura pe parcursul anului curent.

Durata totală a proiectului în cauză este de patru ani, a conchis vicepreşedintele CNSM.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com