23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Activiștii sindicali au fost familiarizați cu măsurile care se impun în activitatea lor

Loading
Fără categorie Activiștii sindicali au fost familiarizați cu măsurile care se impun în activitatea lor
Activiștii sindicali au fost familiarizați cu măsurile care se impun în activitatea lor
seminar

Foto: sindicate.md

 

Consiliul  Interramural al Sindi­catelor din raionul Dondușeni a organizat recent un seminar me­todic, la care au participat mem­brii CITS și activul sindical din raion.

 

Ședința a fost deschisă de Boris Slesari, președintele CITS Dondușeni, care a relatat despre activitatea Consiliului interramu­ral al sindicatelor din raionul Dondușeni, menţionând că liderii de sindicat contribuie permanent la protecţia drepturilor şi  a in­tereselor  social-economice ale salariaţilor, întreprind acţiuni concrete vizând crearea condiţiilor de muncă şi de odihnă decente pentru salariaţi, respectarea prevederilor actelor normative ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă.

La lucrările seminarului a participat Ion Vartic, inspector principal al Inspectoratu­lui Muncii al CNSM, care a informat acti­vul sindical despre cadrul juridic general privind asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților, despre rolul In­spectoratului Muncii al Sindicatelor pri­vind protejarea membrilor de sindicat. El i-a familiarizat pe cei prezenți cu modul de organizare a activităților de protejare a lucrătorilor la locul de muncă, evaluarea și prevenirea riscurilor, cu măsurile necesare pentru excluderea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Totodată, Ion Vartic a relatat despre constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, precum și despre instrumentele respective privind informarea, consultarea, participarea și sensibilizarea activului sin­dical în problemele în cauză.

Membrii Consiliului  interramural al sin­dicatelor, activul sindical prezent la semi­nar au convenit că vor asigura și în conti­nuare respectarea angajamentelor ce ţin de asigurarea în complex a securităţii şi sănă­tăţii în muncă şi a condiţiilor normale de activitate, ce vor fi stipulate în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi în contractele individuale de muncă.

În acest scop, sindicatele vor cere de la angajator respectarea strictă a prevederilor Codului muncii privind realizarea măsuri­lor de securitate şi sănătate în muncă, asi­gurarea locurilor de muncă cu toate condi­ţiile pentru ocrotirea sănătăţii angajaţilor şi evitarea accidentelor, în special, asigurarea salariaţilor care activează în condiţii nocive cu mijloace individuale de protecţie con­form prevederilor legislaţiei în vigoare.

În final, Ion Vartic a accentuat că In­spectoratul Muncii al Sindicatelor, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Codul muncii şi cu Regulamentul respec­tiv, exercită permanent controlul asupra respectării legislaţiei muncii şi a altor acte normative în domeniul muncii, însă doar în instituţiile unde există organizaţii sindi­cale.

 

Departamentul organizare, educaţie şi informare al CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com