29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Acolo unde există dialog social între sindicate şi angajatori, salariile sunt mai mari

Loading
Fără categorie Acolo unde există dialog social între sindicate şi angajatori, salariile sunt mai mari
Acolo unde există dialog social între sindicate şi angajatori, salariile sunt mai mari
moldsindcoopcomert

Foto: arhivă personală

 

Biroul Executiv al Federaţi­ei Sindicatelor „Moldsind­coopcomerţ” s-a întrunit, recent, într-o şedinţa ordi­nară, având o agendă des­tul de încărcată la final de an. La şedinţă au mai par­ticipat specialiştii aparatu­lui, preşedinţii Consiliului de Tineret şi ai Organiza­ţiei de Femei din cadrul federaţiei.

 

Membrii Biroului au examinat informaţia privind realizarea bu­getului sindical al federaţiei pen­tru 2016 şi măsurile care urmea­ză a fi întreprinse până la finele anului.

Un alt subiect discutat a fost cel privind desfăşurarea adunări­lor (conferinţelor) anuale de dare de seamă a organelor de condu­cere ale organizaţiilor sindicale din cadrul federaţiei în anul 2017. Potrivit acestei hotărâri, organe­le de conducere ale organizaţiilor sindicale primare şi teritoriale vor trebui să decidă convocarea adunărilor anuale de dare de sea­mă, în termen de până la 15 ianu­arie 2017, să le desfăşoare până la 16 februarie 2017 în organizaţiile primare, iar în organizaţiile sin­dicale teritoriale – până la data de 20 februarie 2017.

„Specialiştii aparatului fede­raţiei vor acorda ajutor practic la organizarea conferinţelor re­spective şi vor participa la lucră­rile acestora”, a adăugat Valeria Tricolici, președinta Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ”.

Totodată, s-a luat act de infor­maţia despre mersul îndeplinirii planului de măsuri privind reali­zarea sugestiilor şi a propunerilor expuse la Congresul VI al federa­ţiei şi la conferinţele de dare de seamă şi alegeri din anul 2015. În acest context, Natalia Chirilo­va, specialist principal la „Mold­sincoopcomerţ”, a menţionat că merită o atenţie sporită revigo­rarea activităţii Organizaţiei de Tineret de la federaţie. Printre ti­nerii care s-au manifestat activ în organizaţii primare, în federaţie, în CNSM, sunt Daniela Novac, Iuliana Stan, Alina Zlotea, Valen­tina Arnaut, Gabriela Tricolici, Sergiu Cibotaru ş.a.

Ion Julea, preşedintele Organi­zaţiei de Tineret din cadrul „Mold­sindcoopcomerţ”, a accentuat, la rândul său, faptul că îi vine greu să motiveze tinerii sindicalişti să rămână să activeze la întreprin­derile din ţară. „Am fost în pro­vincie, tinerii specialişti au salarii de doar 1700-1800 de lei. Mulţi dintre ei aşteaptă să primească actele ca să plece peste hotare. Eu personal am două joburi, cu un venit lunar total de 3800–3900 de lei. Din aceşti bani, achit chiria şi sunt nevoit să muncesc până la ora 23.00, ca să-mi pot întreţine familia şi să plătesc şi un credit la bancă”, a subliniat Ion Julea.

În acest context, Valeria Tri­colici şi-a exprimat îngrijorarea faţă de 

diferenţa dintre nivelul salariilor din ţară şi necesităţile de consum ale salariaţilor, pentru asigurarea unui nivel raţional de trai, dar şi pentru a dezvolta ca­pacităţile de muncă. CNSM a ela­borat Metodologia de estimare a costului forţei de muncă din per­spectiva necesităţilor salariaţilor, care va servi un bun temei în ca­drul negocierilor colective pentru încheierea contractelor colective şi cele individuale de muncă. Tot­odată, sursa citată a menţionat că, acolo unde se munceşte, unde există un dialog social între anga­jator şi sindicate, salariaţii se bu­cură de condiţii de muncă adecva­te şi de o retribuţie a muncii mai bună.

Altceva e că agenţii economici care nu admit achitarea salarii­lor în plic nu beneficiază de nici o facilitate din partea statului şi nici nu pot să se dezvolte în aceste condiţii de concurenţă neloială.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost aprobată afilierea în calita­te de membru direct la Federaţia „Moldsindcoopcomerţ” a celor şapte organizaţii sindicale pri­mare din raionul Sângerei, fiind încetată activitatea organizaţiei sindicale teritoriale.

Membrii Biroului Executiv au aprobat şi planul de activităţi al Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ” pe semestrul I al anului 2017. Po­trivit documentului, în perioada de referinţă au fost programate un şir de acțiuni menite să in­formeze şi să asigure respectarea drepturilor şi a intereselor social-economice ale salariaţilor, mem­bri de sindicat.

La finalul şedinţei, membrii Bi­roului Executiv au fost surprinşi de o ceată de  colindători, membri de sindicat din rândurile tinerilor de la Colegiul Cooperatist şi Uni­versitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, care au adus cu drag magia sărbătorilor de iarnă şi au venit cu urări de sănătate, belşug şi spor în toate.

Actualmente, Federaţia Sin­dicatelor „Moldsindcoopcomerţ” întruneşte 95 de organizaţii pri­mare, din care fac parte circa opt mii de membri de sindicat.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com