Discuţii axate pe îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 11.06.2018

   

guvern-sindicate-patronate

 

Atitudinea marcată de formalism a autorităţilor publice, mai ales loca­le, în ceea ce priveşte consultarea partenerilor sociali la elaborarea politicilor, povara fiscală excesi­vă asociată impozitelor salariale, standardele reprobabile în mai multe domenii şi exodul masiv al forţei de muncă. Acestea sunt pro­blemele majore abordate la recen­ta Adunare Generală a Confedera­ţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova.

În replică, premierul Pavel Filip a afirmat că ştie care sunt problemele, unele afec­tează chiar şi Guvernul, dar că toţi trebuie să-şi suflece mânecile, să asigure un dialog permanent şi să mai aştepte până când re­formele demarate îşi vor face efectul.

În luările lor de cuvânt, reprezentanţii patronatelor au menţionat că agenţii eco­nomici au destule motive de nemulţumire faţă de situaţia actuală din economia naţi­onală, dar puţini dintre aceştia ar fi dispuşi să-şi expună deschis şi clar problemele.

Participanţii la adunare au afirmat că multe din produsele şi serviciile moldove­neşti nu

corespund standardelor şi prezin­tă pericol pentru viaţa şi sănătatea oame­nilor. Totodată, funcţionalitatea comisiilor pentru consultări şi negocieri colective de diferit nivel mai rămâne încă un obiectiv greu de realizat.

 

Probleme vs. soluţii

În consecinţă, reprezentanţii patronate­lor au propus ca înainte de a fi luate de­cizii cu impact economic şi social major, să existe o consultare veritabilă a părţilor interesate, inclusiv la nivel de teritoriu. De asemenea, ei au cerut să fie revizuit me­casnismul de efectuate a achiziţiilor publi­ce, să fie eliminat dreptul structurilor de forţă de a verifica agenţii economici, să fie micşorat numărul de impozite etc.

Prezent la eveniment, Oleg Budza, preşedintele CNSM, a remarcat faptul că, după cum arată şi practica altor state, una din principalele probleme ale mediului de afaceri este modificarea frecventă a po­liticii de stat în domeniul bugetar-fiscal. Aceasta descurajează eforturile de atra-gere a investitorilor străini, dar şi de a-i motiva să nu-şi transfere afacerile în altă ţară.

Oleg Budza a apreciat în context efor­turile Guvernului în combaterea economiei informale, soldate cu micşorarea ponderii acesteia şi cu sporirea defalcărilor la buget. Este benefică şi tendinţa legată de asigura­rea unei concurenţe loiale între antrepre­nori, prin aceea ca nu doar o parte dintre aceştia să achite impozitele şi taxele prevă­zute de lege.

În context, a fost menţionat faptul că în prezent este elaborată o modificare la Co­dul muncii referitoare la conflictele colec­tive de muncă. Aceasta va permite imple­mentarea unui mecanism de soluţionare în termene restrânse a litigiilor de muncă şi va duce la scăderea numărului de adresări în instanţa de judecată.

O problemă serioasă rămâne a fi nive­lul scăzut al salariilor şi exodul cauzat de aceasta al profesioniştilor din ţară. Una din soluţiile propuse ţine de micşorarea treptată a presiunii fiscale asupra agenţi­lor economici, concomitent cu majorarea salariilor. Există însă şi o iniţiativă legată de organizarea unor negocieri directe între sindicate şi patronate axate pe obţinerea unor creşteri salariale pentru prima cate­gorie de calificare a personalului.

Oleg Budza a amintit cu această oca­zie şi despre faptul că problema asigurării unui control de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă rămâne nesoluţionată şi afectează nivelul de siguranţă a salariaţi­lor la locul de muncă.

 

Dialog permanent

La rândul său, premierul Pavel Filip a dat asigurări că toate problemele sunt cunoscute Guvernului. Lucrurile nu pot fi însă redresate peste noapte. Trebuie să fie suflecate mânecile şi să se muncească cu perseverență.

În opinia prim-ministrului, multe pro­bleme vor dispărea în urma reformelor lansate în ţara noastră. Rezultatele pozi­tive ale acestora ar urma să se producă în timp, iar până atunci partenerii sociali sunt îndemnaţi să susţină un dialog per­manent cu Guvernul, pentru ca problemele să fie discutate şi sintetizate, dar şi soluţi­onate.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.